Aktualności

2017.04.25

PKO Bank Hipoteczny z sukcesem uplasował kolejną benchmarkową emisję listów zastawnych o wartości 500 mln złotych.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln złotych. Marża w wysokości 69 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 24  kwietnia br. procesie budowy księgi popytu. Termin zapadalności listów zastawnych został ustalony na 18 maja 2022 roku.

- PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie dywersyfikuje źródła finasowania Grupy PKO Banku Polskiego. Kolejna benchmarkowa emisja listów zastawnych umocniła pozycję Banku jako regularnego emitenta listów zastawnych na rynku krajowym – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. Cieszymy się, że i tym razem złotowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego spotkała się z  zainteresowaniem inwestorów – dodaje.

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę ponad 645 milionów złotych. Oznacza to, że popyt przekroczył o 29 proc. wartość emisji. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z sześciu krajów. Inwestorzy polscy obejmą blisko 67 proc. emisji.

Rodzaj inwestora

Udział w emisji

Otwarte Fundusze Emerytalne

37%

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

31%

Banki

29%

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

2%

PKO Bank Hipoteczny jest najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. W 2016 roku przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. W pierwszym kwartale 2017 roku wyemitował listy zastawne denominowane w euro o wartości nominalnej 525 mln euro.

Emisja listów zastawnych PKO Banku Polskiego serii 4 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 r.

Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.