Załącznik do Uchwały nr 7/2024

Rady Nadzorczej

PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej

z dnia 28 lutego 2024 r.

 

 

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca

„Sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA

za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku”

oraz „Sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego SA

za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku”

 

Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 18 ust. 1 pkt 11 Statutu PKO Banku Hipotecznego SA oraz w związku z §70 ust. 1 pkt. 14) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że „Sprawozdanie Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku” oraz „Sprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku” (Sprawozdania) są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

 

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:

1)             treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd PKO Banku Hipotecznego SA,

2)             sprawozdania z badania sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego SA, przygotowanego przez PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

3)             spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu i Finansów z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,

4)             informacji Komitetu Audytu i Finansów PKO Banku Hipotecznego SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

 

 

 

 

          /-/

 

 

 

 

          /-/

1. Jakub Niesłuchowski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

          /-/

 

2. Tomasz Baum

Członek Rady Nadzorczej

 

          /-/

3. Lucyna Kopińska

Członek Rady Nadzorczej

 

          /-/

 

4. Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej

 

 

5. Paweł Metrycki

Członek Rady Nadzorczej

 

 

 

 

 

 

 

/-/ właściwe podpisy na oryginale dokumentu