WYBRANE DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

 

 

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

okres od 01.01.2023

do 31.12.2023

okres od 01.01.2022

do 31.12.2022

okres od 01.01.2023

do 31.12.2023

okres od 01.01.2022

do 31.12.2022

 

 

 

 

 

Wynik z tytułu odsetek

 365 267

 (320 752)

 80 661

 (68 415)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

 (3 111)

 (242)

 (687)

 (52)

Wynik na działalności biznesowej

 350 635

(326 533)

 77 430

 (69 648)

Zysk brutto

 222 883

 (476 770)

 49 219

 (101 694)

Zysk netto

 165 789

 (405 818)

 36 611

 (86 560)

Dochody całkowite netto

 234 623

 (622 160)

 51 811

 (132 705)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

 2 399 918

 4 329 598

 529 970

 923 490

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 141 423

 904 685

 31 230

 192 967

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

 (2 599 371)

 (5 224 420)

 (574 015)

 (1 114 353)

Przepływy pieniężne netto

 (58 030)

 9 863

 (12 815)

 2 104

 

 

 

 

 

 

w tys. PLN

w tys. EUR

 

 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE

stan na 31.12.2023

stan na 31.12.2022

stan na 31.12.2023

stan na 31.12.2022

 

 

 

 

 

Aktywa razem

 18 935 922

 20 680 531

 4 355 088

 4 409 589

Kapitał własny ogółem

 1 638 905

 1 404 282

 376 933

 299 427

Kapitał zakładowy

 1 611 300

 1 611 300

 370 584

 343 568

Liczba akcji (w tys.)

 1 611 300

 1 611 300

 1 611 300

 1 611 300

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)

 1,02

 0,87

 0,23

 0,19

Rozwodniona liczba akcji (w tys.)

 1 611 300

 1 611 300

 1 611 300

 1 611 300

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję

(w PLN/EUR)

 1,02

 0,87

 0,23

 0,19

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

20,9%

18,9%

20,9%

18,9%

Fundusze podstawowe Tier 1 (CET 1)

 1 615 124

 1 559 011

 371 464

 332 419

Fundusze własne

 1 615 124

 1 559 011

 371 464

 332 419

 

 

 

 

 

Wybrane pozycje sprawozdania finansowego przeliczono na EUR

według następujących kursów

 

 

 

 

 

 

 

 

pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych - średnia kursów NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu

01.01.2023 - 31.12.2023

01.01.2022 - 31.12.2022

 

 

4,5284

4,6883

 

 

pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - kurs średni NBP na ostatni dzień danego okresu

31.12.2023

31.12.2022

 

 

4,3480

4,6899

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie finansowe

PKO Banku Hipotecznego SA

za rok zakończony

31 grudnia 2023 roku

 

 

 

 

 

Spis treści

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – SPIS TREŚCI

 

 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

 

Przychody z tytułu odsetek i o charakterze zbliżonym do przychodów odsetkowych, w tym:

13

 1 641 080

 814 458

Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej

 

 1 641 080

 814 458

Przychody o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

 

 -

 -

Koszty z tytułu odsetek i o charakterze zbliżonym do kosztów odsetkowych

13

 (1 275 813)

 (1 135 210)

Wynik z tytułu odsetek

 

 365 267

 (320 752)

Przychody z tytułu prowizji i opłat

14

 6 213

 8 734

Koszty z tytułu prowizji i opłat

14

 (9 324)

 (8 976)

Wynik z tytułu prowizji i opłat

 

 (3 111)

 (242)

Wynik na operacjach finansowych

15

 (13)

 15

Wynik z pozycji wymiany

16

 (4 157)

 338

Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

17

 (7 593)

 (6 053)

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

 

 242

 161

Wynik na działalności biznesowej

 

 350 635

(326 533)

Ogólne koszty administracyjne

18

 (47 376)

 (43 341)

Koszty z tytułu obciążeń regulacyjnych

19

 (22 384)

 (37 327)

Podatek od niektórych instytucji finansowych

20

 (57 992)

 (69 569)

Wynik z działalności operacyjnej

 

 222 883

 (476 770)

Zysk brutto

 

 222 883

 (476 770)

Podatek dochodowy

21

 (57 094)

 70 952

 

 

 

 

Zysk netto

 

 165 789

 (405 818)

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Nota

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

 

Zysk netto

 

 165 789

 (405 818)

Inne dochody całkowite

 

 68 834

 (216 342)

Pozycje, które mogą być przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat

 

 68 834

 (216 342)

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, brutto

 

 76 592

 (260 994)

Podatek odroczony

 

 (14 552)

 49 589

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych, netto

24

 62 040

 (211 405)

Aktualizacja wartości aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, brutto

 

 8 388

 (6 095)

Podatek odroczony

 

 (1 594)

 1 158

Aktualizacja wartości aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez inne

dochody całkowite, netto

 

 6 794

 (4 937)

 

 

 

 

Dochody całkowite netto, razem

 

 234 623

 (622 160)

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Nota

31.12.2023

31.12.2022

AKTYWA

 

 

 

Kasa, środki w Banku Centralnym

22

 306

 60 696

Należności od banków

23

 2 421

 61

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

 2 421

 61

Instrumenty pochodne zabezpieczające

24

 55 383

 508 052

Papiery wartościowe

25

 945 251

 1 017 447

wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

 

 945 251

 1 017 447

Kredyty i pożyczki wobec klientów

26,27

 17 898 707

 18 955 364

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

 17 898 707

 18 955 364

Wartości niematerialne

28

 217

 66

Rzeczowe aktywa trwałe

28

 10 104

 2 808

Należność z tytułu bieżącego podatku dochodowego

21

 17 567

 38 352

Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego

21

 -

 92 886

Inne aktywa

29

 5 966

 4 799

SUMA AKTYWÓW

 

 18 935 922

 20 680 531

 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

 

 

 

Zobowiązania

 

 

 

Zobowiązania wobec banków

30

 4 580 744

 5 635 860

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

 4 580 744

 5 635 860

Instrumenty pochodne zabezpieczające

24

 213 187

 25 664

Zobowiązania wobec klientów

31

 3 710

 5 577

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

 3 710

 5 577

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych listów zastawnych

32

 10 444 645

 12 063 629

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

 10 444 645

 12 063 629

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji

33

 1 991 260

 1 495 904

wyceniane według zamortyzowanego kosztu

 

 1 991 260

 1 495 904

Pozostałe zobowiązania

34

 56 215

 49 403

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

21

 6 981

-

Rezerwy

35

 275

 212

SUMA ZOBOWIĄZAŃ

 

17 297 017

 19 276 249

 

 

 

 

Kapitał własny

 

 

 

Kapitał zakładowy

36

 1 611 300

 1 611 300

Kapitał zapasowy

 

 -

 339 852

Skumulowane inne dochody całkowite

 

 (72 218)

 (141 052)

Niepodzielony wynik / (niepokryta strata) finansowa

 

 (65 966)

-

Wynik okresu bieżącego

 

 165 789

 (405 818)

KAPITAŁ WŁASNY OGÓŁEM

 

 1 638 905

 1 404 282

 

 

 

 

SUMA ZOBOWIĄZAŃ I KAPITAŁU WŁASNEGO

 

 18 935 922

 20 680 531

 

 

 

 

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

57

20,9%

18,9%

Wartość księgowa (w tys. PLN)

 

 1 638 905

 1 404 282

Liczba akcji (w tys.)

36

 1 611 300

 1 611 300

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

 

1,02

0,87

Rozwodniona liczba akcji (w tys.)

 

 1 611 300

 1 611 300

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

 

 1,02

 0,87

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

ZA ROK ZAKOŃCZONY

31 GRUDNIA 2023 ROKU

Nota

Kapitał

zakładowy

Kapitał

zapasowy

Skumulowane inne dochody całkowite

w tym:

 

Niepodzielony wynik / (niepokryta strata) finansowa

Wynik okresu bieżącego

Kapitał własny

ogółem

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 stycznia 2023 roku

 

 1 611 300

 339 852

 (141 052)

 (136 426)

 (4 626)

 -

 (405 818)

 1 404 282

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

 

 -

 -

 -

 -

 -

 (405 818)

 405 818

 -

Pokrycie straty z kapitału zapasowego

 

 -

 (339 852)

 -

 -

 -

 339 852

 -

 -

Dochody całkowite razem, w tym:

 

 -

 -

 68 834

 62 040

 6 794

 -

 165 789

 234 623

Zysk netto

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 165 789

 165 789

Inne dochody całkowite

 

 -

 -

 68 834

 62 040

 6 794

 -

 -

 68 834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 grudnia 2023 roku

36

 1 611 300

 -

 (72 218)

 (74 386)

 2 168

 (65 966)

 165 789

 1 638 905

 

ZA ROK ZAKOŃCZONY

31 GRUDNIA 2022 ROKU

Nota

Kapitał

zakładowy

Kapitał

zapasowy

Skumulowane inne dochody całkowite

w tym:

 

Niepodzielony wynik finansowy

Wynik okresu bieżącego

Kapitał własny

ogółem

Zabezpieczenie przepływów pieniężnych

Aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 stycznia 2022 roku

 

 1 611 300

 332 263

 75 290

 74 979

 311

 -

 94 867

 2 113 720

Przeniesienie wyniku z lat ubiegłych

 

 -

 -

 -

 -

 -

 94 867

 (94 867)

 -

Transfer zysku z przeznaczeniem na kapitał

 

 -

 7 589

 -

 -

 -

 (7 589)

 -

 -

Wypłata dywidendy

 

 -

 -

 -

 -

 -

 (87 278)

 -

 (87 278)

Dochody całkowite razem, w tym:

 

 -

 -

 (216 342)

 (211 405)

 (4 937)

 -

 (405 818)

 (622 160)

Zysk netto

 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 (405 818)

 (405 818)

Inne dochody całkowite

 

 -

 -

 (216 342)

 (211 405)

 (4 937)

 -

 -

 (216 342)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 grudnia 2022 roku

36

 1 611 300

 339 852

 (141 052)

 (136 426)

 (4 626)

 -

 (405 818)

 1 404 282

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Nota

01.01.2023- 31.12.2023

01.01.2022- 31.12.2022

 

 

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

 

 

 

Zysk brutto

 

 222 883

 (476 770)

Zapłacony podatek dochodowy / rozliczenie podatku w ramach PGK

 

 47 411

 (43 191)

Korekty razem:

 

 2 129 624

 4 849 559

Amortyzacja

 

 1 662

 1 384

Odsetki wykazywane w przepływach z działalności inwestycyjnej i w przepływach z działalności finansowej

 

 753 716

 573 075

Zmiana stanu:

 

 

 

pochodnych instrumentów finansowych (aktywo)

 

 452 669

 333 489

kredytów i pożyczek wobec klientów brutto

 

 1 048 984

 3 888 386

papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

 

 750

 (24 664)

innych aktywów oraz prawa do użytkowania

 

 (5 494)

 (328)

zobowiązań wobec banków

 

 3 726

 10 987

pochodnych instrumentów finansowych (zobowiązanie)

 

 187 522

 23 681

zobowiązań wobec klientów

 

 (1 867)

 (1 040)

zobowiązań z tytułu wyemitowanych listów zastawnych

 

 (509 683)

 238 909

zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji

 

 105 128

 56 263

odpisów na oczekiwane straty kredytowe i rezerw

 

 7 661

 4 973

pozostałych zobowiązań, z wyłączeniem zobowiązania z tytułu niezarejestrowanej emisji akcji własnych

 

 8 256

 5 437

Inne korekty (w tym zmiany wyceny instrumentów pochodnych odniesione na inne dochody całkowite)

 

 76 594

 (260 993)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej

 

 2 399 918

 4 329 598

 

 

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

 

 

 

Wpływy z działalności inwestycyjnej

 

 256 053

 9 924 363

Wykup papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

 

 256 053

 9 924 363

Wydatki z działalności inwestycyjnej

 

 (114 630)

 (9 019 678)

Nabycie papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

 

 (109 845)

 (9 019 664)

Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

 

 (4 785)

 (14)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

 

 141 423

 904 685

 

 

 

 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

 

 

 

Wpływy z tytułu emisji listów zastawnych

 

 1 750 000

2 358 328

Wykup wyemitowanych listów zastawnych

 

 (2 859 300)

 (3 679 985)

Wpływy z tytułu emisji obligacji

 

 3 448 728

 2 712 478

Wykup wyemitowanych obligacji

 

 (3 058 500)

 (5 001 000)

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym

 

 13 876 881

 20 641 125

Wypływy z tytułu zaciągniętych kredytów w rachunku bieżącym

 

 (15 202 722)

 (23 082 763)

Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów terminowych

 

 267 000

 1 522 000

Wypływy z tytułu zaciągniętych kredytów terminowych

 

 -

 -

Wypłata dywidendy

 

 -

 (87 278)

Spłata odsetek od wyemitowanych listów zastawnych, obligacji i zaciągniętych kredytów

 

 (820 014)

 (606 066)

Płatności zobowiązań z tytułu leasingu (MSSF 16)

 

 (1 444)

 (1 259)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej

 

 (2 599 371)

 (5 224 420)

 

 

 

 

Przepływy pieniężne netto

 

 (58 030)

 9 863

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu

 

 60 757

 50 894

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu

40

 2 727

 60 757

 

 

 

 

NOTY DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO – SPIS TREŚCI

1. Działalność Banku

2. Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku

3. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

4. Oświadczenie Zarządu

5. Oświadczenie o zgodności

6. Kontynuacja działalności

7. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

8. Kwestie środowiskowe

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

9. Waluty obce

10. Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych

11. Istotne zmiany zasad rachunkowości oraz objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami

12. Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

13. Przychody i koszty z tytułu odsetek

14. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

15. Wynik na operacjach finansowych

16. Wynik z pozycji wymiany

17. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

18. Ogólne koszty administracyjne

19. Koszty z tytułu obciążeń regulacyjnych

20. Podatek od niektórych instytucji finansowych

21. Podatek dochodowy

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

22. Kasa, środki w Banku Centralnym

23. Należności od banków

24. Instrumenty pochodne zabezpieczające

25. Papiery wartościowe

26. Kredyty i pożyczki wobec klientów

27. Oczekiwane straty kredytowe

28. Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe

29. Inne aktywa

30. Zobowiązania wobec banków

31. Zobowiązania wobec klientów

32. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych listów zastawnych

33. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji

34. Pozostałe zobowiązania

35. Rezerwy

36. Kapitały własne i akcjonariat Banku

POZOSTAŁE NOTY DO CZĘŚCI FINANSOWEJ

37. Zobowiązania warunkowe udzielone oraz otrzymane

38. Sprawy sporne

39. Informacje dotyczące leasingu

40. Informacje uzupełniające do sprawozdania z przepływów pieniężnych

41. Transakcje z jednostkami powiązanymi

42. Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych

43. Segmenty działalności

CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

44. Zarządzanie ryzykiem w PKO Banku Hipotecznym SA

45. Zarządzanie ryzykiem kredytowym

46. Zarządzanie ryzykiem koncentracji

47. Zarządzanie ryzykiem rezydualnym

48. Zarządzanie ryzykiem płynności

49. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej

50. Zarządzanie ryzykiem instrumentów pochodnych

51. Zarządzanie ryzykiem walutowym

52. Zarządzanie ryzykiem modeli

53. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym

54. Zarządzanie ryzykiem biznesowym

55. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

56. Zarządzanie ryzykiem utraty reputacji

57. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem braku adekwatności kapitałowej

POZOSTAŁE NOTY

58. Reforma wskaźników referencyjnych IBOR

59. Zdarzenia następujące po dniu kończącym okres sprawozdawczy

 

 

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O BANKU

1.      Działalność Banku

PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna („PKO Bank Hipoteczny SA”, „Bank”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa zarejestrowany jest w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469. Bank został wpisany do Rejestru Przedsiębiorców KRS w dniu 24 października 2014 roku. Bankowi nadano numer statystyczny REGON 222181030. Kapitał zakładowy na 31 grudnia 2023 roku wynosił 1 611 300 000 PLN i został w całości opłacony.

PKO Bank Hipoteczny SA jest bankiem specjalistycznym prowadzącym działalność na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawy z 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji i dobrych praktyk nadzorczych oraz Statutu Banku.

Bank specjalizuje się w udzielaniu mieszkaniowych kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych, jak również nabywa wierzytelności z tytułu takich kredytów od PKO Banku Polskiego SA. Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela w oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim SA.

Podstawowym celem Banku w zakresie finansowania jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania mieszkaniowych kredytów hipotecznych.

PKO Bank Hipoteczny SA nie jest jednostką dominującą ani znaczącym inwestorem dla jednostek stowarzyszonych i współzależnych. W związku z tym PKO Bank Hipoteczny SA nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Jednostką dominującą wobec PKO Banku Hipotecznego SA jest PKO Bank Polski SA, w którym Skarb Państwa posiada 29,43% udziału w kapitale zakładowym. PKO Bank Polski SA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego.

2.      Informacje dotyczące składu osobowego Rady Nadzorczej Banku oraz Zarządu Banku

Poniższa tabela przedstawia skład Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego SA w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data zakończenia pełnienia funkcji

1

Mieczysław Król

Przewodniczący Rady Nadzorczej

 13.08.2021 r.

 -

2

Maciej Brzozowski

Członek Rady Nadzorczej (od 28.04.2022 r. do 05.05.2022 r.) / Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (od 05.05.2022 r.)

28.04.2022 r.

 -

3

Paweł Metrycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (do 05.05.2022 r.) /

Członek Rady Nadzorczej (od 05.05.2022 r.)

 30.03.2019 r.

 -

4

Tomasz Baum

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

06.12.2022 r.

 -

5

Piotr Jaworski

Członek Rady Nadzorczej

13.02.2023 r.

30.06.2023 r.

6

Lucyna Kopińska

Członek Rady Nadzorczej

 01.09.2019 r.

 -

7

Jadwiga Lesisz

Członek Rady Nadzorczej (niezależny)

 01.09.2019 r.

 -

8

Jakub Niesłuchowski

Członek Rady Nadzorczej

 28.04.2022 r.

 -

9

Ilona Wołyniec

Członek Rady Nadzorczej

 30.03.2019 r.

30.06.2023 r.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym miały miejsce następujące zmiany w Radzie Nadzorczej:

       13 lutego 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało Pana Piotra Jaworskiego na członka Rady Nadzorczej Banku w ramach wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Banku.

       19 maja 2023 roku Bank powziął informację, iż członkowie Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. – Pan Piotr Jaworski oraz Pani Ilona Wołyniec – podjęli decyzję o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A.

       W związku z zakończeniem dotychczasowej kadencji, 30 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołało:

     Pana Tomasz Bauma,

     Pana Macieja Brzozowskiego,

     Panią Lucynę Kopińską,

     Pana Mieczysława Króla,

     Panią Jadwigę Lesisz,

     Pana Pawła Metryckiego,

     Pana Jakuba Niesłuchowskiego

do składu Rady Nadzorczej Banku na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się 1 lipca 2023 roku.

Poniższa tabela przedstawia skład Zarządu PKO Banku Hipotecznego SA w okresie objętym sprawozdaniem finansowym:

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

Data powołania

Data zakończenia pełnienia funkcji

1

Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz

Prezes Zarządu (od 27.01.2023 r.) / Wiceprezes Zarządu kierująca pracami Zarządu (od 01.10.2022 r. do 26.01.2023 r.)

 01.10.2022 r.

 -

2

Piotr Jaworski

Wiceprezes Zarządu

01.07.2023 r.

-

3

Piotr Kochanek

Wiceprezes Zarządu

 01.01.2019 r.

 -

4

Stanisław Skoczylas

Wiceprezes Zarządu

 06.10.2022 r.

 -

5

Katarzyna Surdy

Wiceprezes Zarządu

 01.10.2021 r.

 31.08.2023 r.

W okresie objętym sprawozdaniem finansowym miały miejsce następujące zmiany w Zarządzie:

       27 stycznia 2023 roku Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Pani Katarzyny Kurkowskiej-Szczechowicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

       19 maja 2023 roku Rada Nadzorcza Banku podjęła uchwały w sprawie powołania z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku następujących osób na nową wspólną kadencję Zarządu Banku:

     Pani Katarzyny Kurkowskiej-Szczechowicz na stanowisko Prezesa Zarządu Banku;

     Pana Piotra Jaworskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku;

     Pana Piotra Kochanka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku;

     Pana Stanisława Skoczylasa na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku;

     Pani Katarzyny Surdy na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zatwierdzające sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2022 roku odbyło się w dniu 30 czerwca 2023 roku, wobec powyższego nowa wspólna kadencja Zarządu Banku rozpoczęła się 1 lipca 2023 roku.

       28 sierpnia 2023 roku Pani Katarzyna Surdy złożyła rezygnację z członkostwa w Zarządzie Banku ze skutkiem na koniec dnia 31 sierpnia 2023 roku.

3.      Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Niniejsze sprawozdanie finansowe, podlegające przeglądowi oraz opiniowaniu przez Komitet Audytu i Finansów Rady Nadzorczej oraz ocenie Rady Nadzorczej 28 lutego 2024 roku, zostało zaakceptowane przez Zarząd Banku do publikacji 28 lutego 2024 roku.

4.      Oświadczenie Zarządu

Zarząd oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy sprawozdanie finansowe i dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz jego wynik finansowy.

5.      Oświadczenie o zgodności

Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską według stanu na 31 grudnia 2023 roku, a w zakresie nieuregulowanym powyższymi standardami zgodnie z wymogami ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, jak również wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych.

6.      Kontynuacja działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Bank w dającej się przewidzieć przyszłości (tj. w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania). Zarząd Banku nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Bank w okresie co najmniej 12 miesięcy od daty sporządzenia niniejszego sprawozdania na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania, istotnego ograniczenia przez Bank dotychczasowej działalności, bądź kwestii środowiskowych.

7.      Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe PKO Banku Hipotecznego Spółki Akcyjnej obejmuje rok zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz zawiera dane porównawcze za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku. Dane finansowe prezentowane są w tysiącach złotych polskich (PLN), w zaokrągleniu do tysiąca złotych, chyba że wskazano inaczej, w związku z powyższym mogą wystąpić różnice wynikające z zaokrągleń.

W sprawozdaniu finansowym zastosowano koncepcję wartości godziwej dla aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat bądź inne dochody całkowite, w tym instrumentów pochodnych oraz papierów wartościowych wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite. Pozostałe składniki aktywów i zobowiązań wyceniane są według zasad rachunkowości opisanych w poniższym sprawozdaniu finansowym.

Bank ujmuje wszystkie pozycje kosztów i przychodów zgodnie z zasadami: memoriału, ujmowania i wyceny aktywów i zobowiązań, tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości. Zasady rachunkowości dotyczące poszczególnych pozycji zostały przedstawione w poszczególnych notach do sprawozdania z sytuacji finansowej i rachunku zysków i strat.

Bank podczas sporządzania sprawozdania finansowego dokonuje pewnych szacunków i przyjmuje założenia, które bezpośrednio mają wpływ na sprawozdanie finansowe. Szacunki i założenia, które Bank przyjmuje do wykazywania wartości aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów dokonywane są przy wykorzystaniu danych historycznych oraz innych czynników, które są dostępne oraz uznawane za właściwe w danych okolicznościach.

Założenia co do przyszłości oraz dostępne dane służą do szacowania wartości księgowych aktywów oraz zobowiązań, których nie można jednoznacznie określić przy wykorzystaniu innych źródeł. Przy dokonywaniu szacunków Bank uwzględnia przyczyny oraz źródła niepewności, które są przewidywane na koniec okresu sprawozdawczego. Wyniki rzeczywiste mogą się różnić od wartości szacunkowych.

Dokonywane przez Bank szacunki oraz założenia są poddawane bieżącym przeglądom. Korekty szacunków są ujmowane w okresie, w którym dokonano zmiany szacunków, jeżeli korekty dotyczą tylko tego danego okresu. Natomiast, jeżeli korekty wpływają zarówno na okres, w którym dokonano zmiany, jak i na przyszłe okresy, są one ujmowane w okresie, w którym dokonano zmiany oraz w okresach przyszłych.

8.      Kwestie środowiskowe

Bank nie identyfikuje istotnego wpływu kwestii środowiskowych na sprawozdanie finansowe. Ze względu na charakter działalności gospodarczej bezpośrednie oddziaływanie Banku na środowisko naturalne jest ograniczone do zużycia zasobów naturalnych. Pośredni wpływ na środowisko Bank realizuje poprzez kształtowanie oferty produktowej tak, aby motywować klientów do inwestycji w energooszczędne nieruchomości oraz poprzez emitowanie zielonych listów zastawnych. Zagadnienia te zostały opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

W Banku nie wystąpiły istotne szacunki i osądy (w tym stosowane w kalkulacji odpisów na oczekiwane straty kredytowe) związane z czynnikami klimatycznymi, które znacząco wpływałyby na wartości rozpoznane w niniejszym sprawozdaniu finansowym.

 

 

 

 

OPIS WAŻNIEJSZYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Najważniejsze zasady rachunkowości oraz szacunki i oceny zastosowane przy sporządzaniu niniejszego sprawozdania przedstawione zostały poniżej oraz w poszczególnych notach w dalszej części sprawozdania finansowego.

Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych latach w sposób ciągły.

9.      Waluty obce

9.1   Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Sprawozdanie finansowe prezentowane jest w złotych (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Banku.

9.2   Transakcje i salda w walutach obcych

Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu obowiązującego w dniu transakcji. Każdorazowo na koniec okresu sprawozdawczego Bank przelicza:

       pozycje pieniężne w walucie obcej przy zastosowaniu kursu zamknięcia, tj. kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego,

       pozycje niepieniężne wyceniane według historycznej ceny nabycia wyrażonej w walucie obcej, takie jak rzeczowe aktywa trwałe, przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu transakcji,

       pozycje niepieniężne wyceniane w wartości godziwej wyrażonej w walucie obcej przeliczane są przy zastosowaniu kursów średnich ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, które obowiązywały w dniu, na który wartość godziwa została ustalona.

10. Ogólne zasady rachunkowości dotyczące instrumentów finansowych

10.1          Ujmowanie transakcji w księgach

Aktywa finansowe oraz zobowiązania finansowe, w tym również transakcje terminowe, z których wynika zobowiązanie lub prawo do nabycia lub sprzedaży w przyszłym terminie ustalonej ilości określonych instrumentów finansowych po ustalonej cenie, wprowadza się do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia kontraktu, bez względu na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji.

10.2          Wyłączenie ze sprawozdania z sytuacji finansowej instrumentów finansowych

Składniki aktywów finansowych zostają usunięte ze sprawozdania z sytuacji finansowej gdy:

       Bank przenosi składnik aktywów finansowych na inny podmiot lub

       podlegają one umorzeniu, przedawnieniu lub są nieściągalne (wyłączenie następuje w ciężar utworzonych na nie odpisów na oczekiwane straty, a gdy nie utworzono na nie odpisów lub ich wartość jest mniejsza od wartości składnika aktywów finansowych, przed jego odpisaniem zwiększa się odpis na oczekiwane straty).

Bank wyłącza ze swojego sprawozdania z sytuacji finansowej zobowiązanie finansowe (lub jego część), gdy obowiązek określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.

10.3          Klasyfikacja i wycena instrumentów finansowych

10.3.1.  Zasady klasyfikacji instrumentów finansowych

Bank klasyfikuje aktywa finansowe do jednej z następujących kategorii:

       wyceniane według zamortyzowanego kosztu,

       wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite,

       wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Klasyfikacja w dniu nabycia lub powstania zależy od modelu biznesowego przyjętego przez Bank do zarządzania daną grupą aktywów oraz od charakterystyki umownych przepływów pieniężnych wynikających z pojedynczego aktywa lub grupy aktywów. Bank wyodrębnia następujące modele biznesowe:

       „utrzymywane dla przepływów pieniężnych” - model, w którym powstałe lub nabyte aktywa finansowe są utrzymywane w celu pozyskiwania korzyści z umownych przepływów pieniężnych – model typowy dla działalności kredytowej,

       „utrzymywane dla przepływów pieniężnych i na sprzedaż” - model, w którym aktywa finansowe po powstaniu lub nabyciu są utrzymywane w celu pozyskiwania korzyści z umownych przepływów pieniężnych, ale mogą być również sprzedane - model typowy dla działalności zarządzania płynnością,

       rezydualny - inny niż model „utrzymywane dla przepływów pieniężnych” oraz „utrzymywane dla przepływów pieniężnych i na sprzedaż”.

Klasyfikacji instrumentów finansowych dokonuje się w momencie ujęcia instrumentu lub jego istotnej modyfikacji. Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych może wynikać ze zmiany modelu biznesowego. Zmiana modelu warunkowana jest zmianami zachodzącymi wewnątrz lub na zewnątrz Banku lub rozpoczęciem albo zakończeniem danego rodzaju działalności, dlatego też zmiany te występują niezwykle rzadko.

Model biznesowy

Wybór modelu biznesowego jest dokonywany przy początkowym ujęciu aktywów finansowych. Przeprowadzany jest na poziomie poszczególnych grup aktywów, w kontekście obszaru działalności, w związku z którym aktywa finansowe powstały lub zostały nabyte i następuje między innymi w oparciu o:

       sposób oceny i raportowania wyników portfela aktywów finansowych,

       sposób zarządzania ryzykiem związanym z tymi aktywami oraz zasad wynagradzania osób zarządzających tymi portfelami.

W modelu biznesowym „utrzymywanie dla przepływów pieniężnych” sprzedaż aktywów jest incydentalna i możliwa do realizacji w przypadku wzrostu poziomu ryzyka kredytowego, zmiany prawa lub regulacji - realizowana w celu utrzymania zakładanego poziomu kapitału regulacyjnego, na zasadach opisanych w strategii zarządzania takimi portfelami lub przy założeniu, iż następuje ona blisko daty zapadalności aktywa, w przypadku istotnego wzrostu poziomu ryzyka powyżej poziomu zakładanego dla danego portfela, istotnej wewnętrznej restrukturyzacji lub przejęcia innego biznesu, realizacji planu kryzysowego lub naprawy oraz innego niedającego się przewidzieć czynnika, na który Bank nie ma wpływu.

Ocena charakterystyk wynikających z umownych przepływów pieniężnych

Ocena charakterystyk wynikających z umownych przepływów pieniężnych polega na ustaleniu, poprzez przeprowadzenie testu umownych przepływów pieniężnych (test SPPI, z ang. Solely Payments od Principal and Interest Test), tj. czy wynikające z umowy przepływy pieniężne z tego składnika aktywów są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty. Odsetki obejmują zapłatę za wartość pieniądza w czasie, za ryzyko kredytowe związane z kwotą główną pozostałą do spłaty w określonym czasie i za inne podstawowe ryzyka i koszty związane z udzieleniem lub nabyciem aktywa finansowego, a także marżę zysku.

Charakterystyka wynikająca z umownych przepływów pieniężnych pozostaje bez wpływu na klasyfikację składnika aktywów finansowych, jeśli:

       mogłaby mieć tylko niewielki wpływ na wynikające z umowy przepływy pieniężne z tytułu tego składnika (cecha de minimis),

       wpływa na wynikające z umowy przepływy pieniężne z tytułu instrumentu tylko w przypadku wystąpienia zdarzenia niezwykle rzadkiego, wyjątkowo nietypowego i bardzo mało prawdopodobnego (cecha non genuine).

W celu dokonania wyżej wymienionego ustalenia uwzględnia się potencjalny wpływ charakterystyk wynikających z umownych przepływów pieniężnych w każdym okresie sprawozdawczym i łącznie w całym okresie życia instrumentu finansowego.

Test SPPI jest przeprowadzany dla każdego aktywa finansowego w modelu „utrzymywane dla przepływów pieniężnych” lub „utrzymywane dla przepływów pieniężnych i na sprzedaż” na dzień początkowego ujęcia (w tym dla modyfikacji istotnej po ponownym ujęciu aktywa finansowego) oraz w przypadku zmiany warunków umowy mających wpływ na zmianę charakterystyki umownych przepływów pieniężnych.

Kategoria wyceny aktywów finansowych według zamortyzowanego kosztu

Składnik aktywów finansowych (dotyczy dłużnych aktywów finansowych) wycenia się według zamortyzowanego kosztu, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:

       składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym „utrzymywane dla przepływów pieniężnych”,

       warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty (zdany test SPPI).

Wartość początkową składnika aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu korygują wszelkie prowizje i opłaty mające wpływ na jego efektywny zwrot i stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej tego aktywa (prowizje i opłaty zaistniałe w związku z realizacją czynności wykonywanych przez Bank, a prowadzących do powstania aktywów). Prowizje i opłaty mające wpływ na efektywny zwrot z aktywów zaistniałe po dacie powstania aktywów finansowych powodują zmiany harmonogramów przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez te aktywa. Prowizja za udzielenie oraz podwyższenie kwoty kredytu hipotecznego, w części która może podlegać zwrotowi na rzecz klienta z tytułu wcześniejszej całkowitej spłaty, ujmowana jest jako korekta wartości bilansowej brutto tego instrumentu finansowego oraz nie podlega rozliczeniu metodą efektywnej stopy procentowej do czasu upłynięcia przewidywanego okresu ekonomicznego kredytu. Po tym okresie, korekta wartości bilansowej brutto z tytułu potencjalnego zwrotu na rzecz klienta podlega rozliczeniu w czasie metodą liniową przez pozostały okres życia instrumentu finansowego w przychody odsetkowe.

Wartość bieżącą tej kategorii aktywów ustala się przy użyciu efektywnej stopy procentowej służącej do bieżącego ustalenia (naliczenia) przychodu odsetkowego wygenerowanego przez aktywa w danym okresie, korygując ją o odpisy na oczekiwane straty kredytowe.

Kategoria wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite

Składnik aktywów finansowych (dotyczy dłużnych aktywów finansowych) jest wyceniany do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, jeżeli spełnione są oba poniższe warunki:

       składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno otrzymywanie przepływów pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych, oraz

       warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty.

Skutki zmiany wartości godziwej tych aktywów finansowych do momentu zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych lub jego przeklasyfikowania odnosi się do innych dochodów całkowitych, z wyjątkiem przychodów odsetkowych, wyniku z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe oraz zysków lub strat z tytułu różnic kursowych, które ujmuje się w rachunku zysków i strat. Jeśli zaprzestano ujmowania składnika aktywów finansowych, skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych dochodach całkowitych zostają przeklasyfikowane z pozycji inne dochody całkowite do rachunku zysków i strat.

Kategoria wyceny aktywów finansowych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat

Jeśli aktywa finansowe nie spełniają wymienionych powyżej kryteriów kwalifikacji do wyceny według zamortyzowanego kosztu albo do wyceny do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, są one klasyfikowane jako aktywa finansowe wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.

Dodatkowo, w momencie początkowego ujęcia, można nieodwołalnie wyznaczyć składnik aktywów finansowych jako wyceniany w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (opcja wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) jeśli w ten sposób eliminuje się lub znacząco zmniejsza niespójność wyceny lub ujęcia (niedopasowanie księgowe). Opcja ta dostępna jest dla instrumentów dłużnych zarówno w modelu „utrzymywane dla przepływów pieniężnych” oraz „utrzymywane dla przepływów pieniężnych i na sprzedaż”.

Zgodnie z MSSF 9 prezentacja aktywów finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat jest następująca:

1)    przeznaczone do obrotu - składniki aktywów finansowych które:

       nabyto głównie w celu sprzedaży lub odkupienia w bliskim terminie, lub

       w momencie początkowego ujęcia stanowią część portfela określonych instrumentów finansowych, którymi zarządza się łącznie i dla których istnieją dowody bieżącego faktycznego trybu generowania krótkoterminowych zysków, lub

       są instrumentem pochodnym (z wyjątkiem instrumentów pochodnych będących umowami gwarancji finansowej lub wyznaczonymi i skutecznymi instrumentami zabezpieczającymi),

2)    aktywa finansowe nieprzeznaczone do obrotu obowiązkowo wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat - aktywa finansowe dla których warunki z testu charakterystyki przepływów pieniężnych (test SPPI) nie zostały spełnione (niezależnie od modelu biznesowego),

3)    aktywa finansowe desygnowane do wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat przy początkowym ujęciu (opcja wyceny do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat).

Zysk lub stratę na składniku aktywów finansowych wycenianym do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat ujmuje się w rachunku zysków i strat.

10.3.2.  Zmiana klasyfikacji aktywów finansowych

Reklasyfikacja aktywów finansowych następuje jedynie w przypadku zmiany modelu biznesowego odnoszącego się do aktywa lub grupy aktywów, wynikającego z rozpoczęcia lub zakończenia istotnej części działalności. Zmiany takie mają charakter incydentalny. Zmiana klasyfikacji jest ujmowana prospektywnie, tj. bez zmiany ujętych dotychczas skutków wyceny do wartości godziwej, odpisów czy naliczonych odsetek.

10.3.3.  Zmiana szacunku kontraktowych przepływów pieniężnych - Modyfikacje

Modyfikacja to zmiana przepływów kontraktowych składnika aktywów finansowych na podstawie aneksu do umowy lub zmian warunków umowy wynikających z zewnętrznych regulacji prawnych. Modyfikacja może być istotna lub nieistotna. Nie stanowi modyfikacji zmiana przepływów kontraktowych wynikająca z realizacji warunków umownych.

Jeśli wynikające z umowy przepływy pieniężne związane ze składnikiem aktywów finansowych podlegają renegocjacji lub jakiejkolwiek innej modyfikacji, a renegocjacja lub modyfikacja nie prowadzą do zaprzestania ujmowania danego składnika aktywów finansowych („Modyfikacja Nieistotna”) ustala się aktualną wartość bilansową brutto składnika aktywów finansowych i ujmuje w rachunku zysków i strat. Wartość bilansową brutto składnika aktywów finansowych oblicza się jako obecną wartość renegocjowanych lub zmodyfikowanych przepływów pieniężnych wynikających z umowy, dyskontowanych według pierwotnej efektywnej stopy procentowej składnika aktywów finansowych (lub efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe w przypadku zakupionych lub utworzonych składników aktywów finansowych z utratą wartości) bądź, w stosownych przypadkach wskazanych w MSSF 9, według zaktualizowanej efektywnej stopy procentowej. Wszelkie koszty i opłaty korygują wartość bilansową zmodyfikowanego składnika aktywów finansowych i są amortyzowane w okresie pozostającym do daty wymagalności zmodyfikowanego składnika aktywów finansowych.

W pewnych okolicznościach renegocjacja lub modyfikacja wynikających z umowy przepływów pieniężnych związanych ze składnikiem aktywów finansowych może prowadzić do zaprzestania ujmowania istniejącego składnika aktywów finansowych. Jeżeli modyfikacja składnika aktywów finansowych powoduje zaprzestanie ujmowania istniejącego składnika aktywów finansowych, a następnie ujęcie zmodyfikowanego składnika aktywów finansowych, zmodyfikowany składnik aktywów uznaje się za nowy składnik aktywów finansowych („Modyfikacja Istotna”). Następuje ujęcie nowego aktywa w wartości godziwej oraz kalkulacja nowej efektywnej stopy procentowej zastosowanej do nowego aktywa. W przypadku, gdy charakterystyka zmodyfikowanego nowego aktywa finansowego (po zawarciu aneksu) odpowiada warunkom rynkowym, jego wartość godziwa równa jest jego wartości bilansowej netto.

Ocena czy dana modyfikacja aktywów finansowych jest modyfikacją istotną czy nieistotną zależy od spełnienia kryteriów jakościowych oraz ilościowych.

Przyjęte Kryteria Jakościowe są następujące:

       zmiana dłużnika, za wyjątkiem zmiany wynikającej ze śmierci dłużnika,

       wprowadzenie do umowy cechy umownej powodującej naruszenie testu charakterystyk przepływów pieniężnych lub usunięcie tej cechy.

Wystąpienie przynajmniej jednego z tych kryteriów skutkuje wystąpieniem modyfikacji istotnej.

Przyjęte Kryteria Ilościowe są następujące:

       test 10% polegający na analizie zmiany warunków umownych składnika aktywa finansowego skutkującej powstaniem różnicy między wartością przyszłych przepływów pieniężnych wynikających ze zmienionego aktywa finansowego, zdyskontowanych oryginalną efektywną stopą procentową a wartością analogicznych przyszłych przepływów wynikających z pierwotnego składnika aktywa finansowego zdyskontowanych tą samą stopą procentową;

       zwiększenie zaangażowania dłużnika, które obejmuje wartość zwiększenia kapitału i udzielonych zobowiązań pozabilansowych powyżej 10% w stosunku do kapitału i zobowiązań pozabilansowych sprzed podwyższenia dla każdej pojedynczej ekspozycji;

       wydłużenie pierwotnego okresu kredytowania kredytów mieszkaniowych o więcej niż 4 lata.

Wystąpienie kryterium ilościowego powyżej 10% skutkuje uznaniem modyfikacji za istotną, natomiast wystąpienie kryterium ilościowego na poziomie równym lub poniżej 10% oraz nieistotne wydłużenie okresu finansowania skutkuje uznaniem modyfikacji za nieistotną.

Sposób ujęcia zysków lub strat z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (w tym z tytułu sprzedaży lub istotnej modyfikacji) oraz wyniku na modyfikacji nieistotnej został opisany w Nocie 10.3.5.

10.3.4.  Wycena aktywów finansowych nabytych lub udzielonych z utratą wartości (POCI)

Aktywa nabyte lub udzielone z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (dalej „POCI” - ang. purchased or originated credit-impaired asset) dotyczą aktywów finansowych o charakterze dłużnym, wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, tj. kredytów oraz dłużnych papierów wartościowych, które na moment nabycia lub udzielenia miały już utratę wartości.

Głównym źródłem powstawania w Banku aktywów POCI jest przeprowadzenie restrukturyzacji skutkującej istotną modyfikacją na umowach z rozpoznaną utratą wartości.

10.3.5.  Ujmowanie zysków lub strat z tytułu zaprzestania ujmowania instrumentów finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz wyniku na modyfikacji

Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (w tym z tytułu sprzedaży lub istotnej modyfikacji) ujmuje się w pozycji „Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania aktywów i zobowiązań finansowych niewycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat”.

Wynik z tytułu modyfikacji nieistotnej aktywów finansowych ujmuje się w pozycji „Przychody odsetkowe”.

Obie powyższe pozycje rachunku zysków i strat prezentuje się w podziale na instrumenty finansowe:

       wyceniane do wartości godziwej przez inne dochody całkowite,

       wyceniane według zamortyzowanego kosztu.

11.  Istotne zmiany zasad rachunkowości oraz objaśnienie różnic między wcześniej publikowanymi sprawozdaniami

Nie wystąpiły.

12.  Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich

12.1   Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do opublikowanych standardów i interpretacji obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku

W związku z obowiązywaniem od 1 stycznia 2023 roku zmian do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych oraz Wytycznych Rady MSSF w zakresie ujawnień dotyczących polityk rachunkowości w praktyce została dokonana analiza polityk zawartych w sprawozdaniu finansowym w celu usunięcia zapisów pochodzących wprost z MSSF/MSR oraz uszczegółowienia informacji specyficznych dla Banku.

Wprowadzenie MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe oraz zmiany do:

       MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów w zakresie definicji wartości szacunkowych;

       MSR 12 Podatek dochodowy dotyczące obowiązku ujmowania odroczonego podatku dochodowego w związku z aktywami i zobowiązaniami powstałymi w ramach pojedynczej transakcji oraz przewidujące czasowe zwolnienie z wymogu ujmowania podatku odroczonego wynikającego z uchwalonego prawa podatkowego, które implementuje modelowe zasady Filaru II;

       MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe

nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Banku.

12.2   Nowe standardy i interpretacje oraz zmiany do nich, które zostały opublikowane, a także zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, a nie weszły jeszcze w życie i nie zostały jeszcze zastosowane przez Bank

Zmiany do:

       MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, w zakresie klasyfikacji zobowiązań jako krótkoterminowych lub długoterminowych;

       MSSF 16 Leasing, w zakresie zobowiązania leasingowego w transakcjach sprzedaży i leasingu zwrotnego;

       MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji w zakresie ujawniania informacji na temat umów finansowych z dostawcami;

       MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych;

nie będą miały istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe Banku.

 

 

 

 

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

13.  Przychody i koszty z tytułu odsetek

Zasady rachunkowości

Przychody i koszty z tytułu odsetek obejmują odsetki, w tym premię i dyskonto z tytułu instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz instrumentów wycenianych do wartości godziwej. W przychodach i kosztach odsetkowych ujmowane są również rozliczane w czasie z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej opłaty i prowizje otrzymane i zapłacone, wchodzące w skład wyceny instrumentu finansowego.

Przychody i koszty z tytułu odsetek ujmowane są z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, za wyjątkiem:

       aktywów finansowych zakupionych lub udzielonych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (tzw. aktywa POCI). Przychody odsetkowe od tych aktywów oblicza się od wartości bilansowej netto przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej skorygowanej o ryzyko kredytowe rozpoznane dla całego okresu życia aktywa,

       składników aktywów finansowych niebędących zakupionymi lub udzielonymi składnikami aktywów finansowych z utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe, które następnie stały się składnikami aktywów finansowych dotkniętymi utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe. Przychody odsetkowe od tych aktywów oblicza się od wartości bilansowej netto przy zastosowaniu pierwotnej efektywnej stopy procentowej z momentu rozpoznania przesłanki utraty wartości tego aktywa.

W przychodach odsetkowych jest również ujmowany wynik z tytułu modyfikacji nieistotnej aktywów finansowych, w tym w 2022 roku w szczególności wynikający z opisanych w Nocie 26 Ustawowych wakacji kredytowych.

Przychody i koszty z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami

Bank nie oferuje produktów ubezpieczeniowych powiązanych z kredytami i pożyczkami.

Informacje finansowe

 

PRZYCHODY Z TYTUŁU ODSETEK O CHARAKTERZE ZBLIŻONYM DO PRZYCHODÓW ODSETKOWYCH

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

Przychody z tytułu odsetek obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej, w tym:

 1 641 080

 814 458

od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, w tym:

 1 575 532

 756 803

kredytów i pożyczek wobec klientów, w tym:

 1 572 742

 753 552

wynik z tytułu modyfikacji nieistotnej, w tym ujęcie korekty z tytułu wakacji kredytowych

 (3 392)

 (654 997)

należności od banków oraz od utrzymywania rezerwy obowiązkowej

 2 790

 3 251

od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez inne dochody całkowite, w tym:

 65 548

 57 655

dłużnych papierów wartościowych

 65 548

 57 655

 

 

 

Razem

 1 641 080

 814 458

w tym: przychody z tytułu odsetek od instrumentów finansowych z rozpoznaną utratą wartości

 4 107

 1 044

 

KOSZTY Z TYTUŁU ODSETEK I O CHARAKTERZE

ZBLIŻONYM DO KOSZTÓW ODSETKOWYCH

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

Koszty z tytułu odsetek od instrumentów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, w tym:

 (840 734)

 (672 427)

otrzymanych kredytów oraz wykorzystania limitu w rachunku

 (410 059)

 (334 495)

wyemitowanych listów zastawnych

 (309 767)

 (237 289)

wyemitowanych obligacji

 (120 742)

 (100 556)

zobowiązań z tytułu leasingu

 (166)

 (87)

Koszty o charakterze zbliżonym do odsetek od instrumentów wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w tym:

 (435 079)

 (462 783)

transakcji zabezpieczających CIRS (netto)

 (432 680)

 (461 326)

transakcji zabezpieczających IRS (netto)

 (2 399)

 (1 457)

 

 

 

Razem

 (1 275 813)

 (1 135 210)

 

14. Przychody i koszty z tytułu prowizji i opłat

Zasady rachunkowości

Przychody z tytułu prowizji i opłat ujmuje się z chwilą wykonania usługi.

Do przychodów zaliczane są jednorazowo opłaty pobierane przez Bank za wykonanie czynności niezwiązanych bezpośrednio z powstaniem kredytów.

Do kosztów prowizyjnych zalicza się opłaty i prowizje rozliczane w czasie metodą liniową, zapłacone w związku z pozyskanym przez Bank finansowaniem o nieustalonym harmonogramie przyszłych przepływów pieniężnych, dla których nie można ustalić efektywnej stopy procentowej oraz związane z programami emisji, jak również koszty poniesione przez Bank w związku ze sporządzeniem przez rzeczoznawców majątkowych ekspertyz Bankowo-Hipotecznej Wartości Nieruchomości (BHWN) dla kredytów udzielanych.

Informacje finansowe

 

PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

Prowizja z tytułu wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu

3 869

 7 238

Opłata za kontrolę nieruchomości

155

 287

Opłata za wycenę nieruchomości

952

 258

Pozostałe

1 237

 951

 

 

 

Razem

 6 213

 8 734

 

KOSZTY Z TYTUŁU PROWIZJI I OPŁAT

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

Sporządzanie przez rzeczoznawców majątkowych ekspertyz

Bankowo-Hipotecznej Wartości Nieruchomości (BHWN)

 (2 145)

 (693)

Koszty związane z programami emisji obligacji

 (2 242)

 (1 993)

Koszty związane z liniami kredytowymi

 (3 024)

 (4 038)

Koszty związane z programami emisji listów zastawnych

 (1 342)

 (996)

Koszty ubezpieczenia kredytów

 (226)

 (943)

Prowizje za inne usługi operacyjne

 (275)

 (290)

Koszty windykacji i pośrednictwa sprzedaży zabezpieczeń

 (70)

 (23)

 

 

 

Razem

 (9 324)

 (8 976)

15.  Wynik na operacjach finansowych

Zasady rachunkowości

Wynik na operacjach finansowych zawiera zyski i straty powstałe w wyniku zbycia instrumentów finansowych zaliczonych do aktywów/zobowiązań finansowych wycenianych do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat (zarówno przeznaczonych do obrotu jak i wyznaczonych przy początkowym ujęciu jako wyceniane do wartości godziwej przez rachunek zysków i strat) oraz efekt ich wyceny do wartości godziwej.

W pozycji tej ujmowana jest również część nieefektywna zabezpieczenia zmienności przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty Interest Rate Swap (IRS).

Informacje finansowe

 

WYNIK NA OPERACJACH FINANSOWYCH

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

Wynik z tytułu instrumentów pochodnych, w tym:

 (13)

 15

Wynik z tytułu instrumentów pochodnych IRS z tytułu nieefektywności rachunkowości zabezpieczeń

(13)

 15

 

 

 

Razem

(13)

 15

Bank zawiera i utrzymuje instrumenty pochodne IRS wyłącznie w celach zabezpieczających.

16. Wynik z pozycji wymiany

Zasady rachunkowości

Wynik z pozycji wymiany obejmuje:

     dodatnie i ujemne różnice kursowe, zarówno zrealizowane, jak i niezrealizowane, wynikające z wyceny aktywów i zobowiązań walutowych według obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski;

     wynik z tytułu instrumentów pochodnych, tj. Cross Currency Interest Rate Swap (CIRS) oraz Foreign Exchange Forward (FX-Forward) w okresie spekulacyjnym oraz w części nieefektywnej zabezpieczenia przepływów pieniężnych dla strategii zabezpieczających, w których instrumentem zabezpieczającym są kontrakty CIRS oraz FX-Forward.

Informacje finansowe

 

WYNIK Z POZYCJI WYMIANY

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

Wynik z rewaluacji

 4 169

 (495)

Wynik z tytułu instrumentów pochodnych (CIRS, FX-Forward) w okresie spekulacyjnym (przed desygnacją do rachunkowości zabezpieczeń oraz z tytułu końcowego rozliczenia transakcji)

 (7 773)

 853

Wynik z tytułu instrumentów pochodnych (CIRS, FX-Forward)

z tytułu nieefektywności rachunkowości zabezpieczeń

 (553)

 (20)

 

 

 

Razem

 (4 157)

 338

 

Bank zawiera i utrzymuje instrumenty pochodne CIRS i FX-Forward wyłącznie w celach zabezpieczających.

17. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości dotyczące rozpoznania wyniku z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe zostały opisane dla poszczególnych pozycji odpowiednio w Notach: 27 oraz 45.2. Na wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe składają się utworzenia oraz rozwiązania odpisów na kredyty i pożyczki wobec klientów i rezerw na zobowiązania warunkowe udzielone finansowe związane z nieuruchomioną częścią kredytów mieszkaniowych.

Informacje finansowe

WYNIK Z TYTUŁU ODPISÓW NA OCZEKIWANE

STRATY KREDYTOWE

Nota

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

 

Wynik z tytułu odpisów na kredyty i pożyczki wobec klientów

26,27

 (7 647)

 (5 954)

Wynik z tytułu odpisów na papiery wartościowe

25,27

 75

 (111)

Wynik z tytułu rezerw na zobowiązania warunkowe udzielone finansowe związane z nieuruchomioną częścią kredytów mieszkaniowych

35,27

 (21)

 12

 

 

 

 

Razem

 

 (7 593)

 (6 053)

 

 

18. Ogólne koszty administracyjne

Zasady rachunkowości

Świadczenia pracownicze

Świadczenia pracownicze obejmują koszty wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych (w tym z tytułu rezerw na świadczenia emerytalno – rentowe, które szczegółowo opisano w Nocie 35 „Rezerwy”).

Bank tworzy również w ciężar kosztów wynagrodzeń rozliczenia okresowe z tytułu kosztów przypadających na bieżący okres, które wypłacone zostaną w przyszłym okresie, w tym premii oraz z tytułu niewykorzystanych urlopów wypoczynkowych po uwzględnieniu wszystkich pozostających do wykorzystania zaległych dni urlopów.

Świadczenia pracownicze obejmują również program zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze, którego część ujmowana jest jako zobowiązanie z tytułu płatności na bazie wartości księgowej netto akcji fantomowych rozliczonych w środkach pieniężnych. Program jest ujmowany na podstawie MSR 19 Świadczenia pracownicze i został opisany w Rozdziale 6.6 Sprawozdania Zarządu z działalności PKO Banku Hipotecznego SA za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Koszty rzeczowe

Ujmuje się tu m.in. następujące pozycje: koszty usług z tytułu czynności wspomagających oraz obsługi kredytów świadczonych w ramach Umowy Outsourcingowej (opisanej w Nocie 41.1 „Transakcje z jednostkami powiązanymi kapitałowo”), koszty usług obcych wynikających z innych umów oraz koszty informatyczne.

Opłaty leasingowe w odniesieniu do umów leasingu krótkoterminowego i niskocennego ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową w okresie trwania leasingu.

Amortyzacja

Zasady amortyzacji szczegółowo opisano w Nocie 28 „Wartości niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe”

Informacje finansowe

OGÓLNE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

01.01.2023 -

31.12.2023

01.01.2022 -

31.12.2022

 

 

 

Świadczenia pracownicze

 (19 757)

 (16 346)

Koszty rzeczowe

 (25 957)

 (25 611)

Amortyzacja, w tym:

 (1 662)