PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469; NIP: 204-000-45-48; REGON: 222181030; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 PLN
Szanowni Państwo,
w imieniu swoim oraz całego Zarządu PKO Banku Hipotecznego SA mam przyjemność przekazać na Państwa ręce raport prezentujący wyniki finansowe za rok obrotowy zakończony 31.12.2023.
Z satysfakcją informuję, że był to dla nas niezwykły rok, co potwierdzają również osiągnięte wyniki. Odnotowaliśmy najwyższy w historii działalności Banku zysk netto na poziomie 165,8 mln PLN.
Dzięki zaangażowaniu całego zespołu sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 233% w stosunku do 2022 roku i osiągnęła wartość 785 mln PLN. PKO Bank Hipoteczny SA jest niekwestionowanym liderem wśród banków hipotecznych w Polsce zarówno pod względem sumy aktywów, salda kredytów, jak również wyemitowanych listów zastawnych. Na koniec 2023 roku suma aktywów Banku wyniosła ponad 18,9 mld PLN, z czego 17,9 mld PLN przypadało na wysokiej jakości portfel kredytów mieszkaniowych. Saldo listów zastawnych pozostających w obrocie osiągnęło wartość 10,4 mld PLN, co stanowiło ponad 56% łącznej wartości pozostających w obrocie listów zastawnych wyemitowanych przez banki hipoteczne działające w Polsce.
2023 to również rok, w którym rozpoczęliśmy realizację nowej strategii PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2023 - 2025 . Określiliśmy w niej pięć ambitnych celów strategicznych, które sukcesywnie realizujemy. Działania Banku koncentrują się na tworzeniu wartości oraz wspieraniu realizacji celów naszych interesariuszy: inwestorów, klientów oraz PKO Banku Polskiego SA jako jedynego akcjonariusza.
Na potrzeby Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA pozyskujemy finansowanie w formie listów zastawnych , które przeznaczamy na refinansowanie kredytów mieszkaniowych. W 2023 roku przeprowadziliśmy trzy emisje na rynku polskim o łącznej wartości nominalnej 1 750 mln PLN . Dzięki naszej aktywności nieustannie przyczyniamy się do rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce.
Zgodnie z naszą strategią zachowujemy bezpieczny poziom ryzyka w działalności Banku. Zarówno współczynniki kapitałowe, jak również wskaźniki płynności na bezpiecznych poziomach, istotnie powyżej wymogów regulacyjnych, co w połączeniu z wysokim stopniem zabezpieczenia wyemitowanych listów zastawnych pozwala na utrzymanie ich ratingu na poziomie Aa1. Jest to najwyższy rating możliwy do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.
W 2023 roku, w ramach strategii, zintegrowaliśmy cele zarządcze i biznesowe z celami zrównoważonego rozwoju. Tworzymy centrum kompetencyjne w obszarze ESG, edukujemy naszych klientów poprzez cykliczne publikacje artykułów związanych z rynkiem nieruchomości oraz zagadnieniami specyficznymi dla kredytu hipotecznego, w tym korzyści z zakupu nieruchomości efektywnych energetycznie. Mając na uwadze kwestie środowiskowe wprowadziliśmy ofertę kredytu hipotecznego umożliwiającą uzyskanie obniżki marży docelowej w przypadku przedłożenia świadectwa charakterystyki energetycznej spełniającego kryteria określone przez Bank. Dbamy o budowanie potencjału emisyjnego zielonych listów zastawnych w oparciu o Green Covered Bond Framework.
Bardzo istotnym elementem naszej strategii jest obszar digitalizacji i uproszczania procesów. Uczestniczymy w projekcie mającym na celu pełną digitalizację procesu kredytowego, a także regularnie wdrażamy usprawnienia i automatyzacje czynności realizowanych w ramach procesów wewnętrznych, m.in. budujemy nowoczesną platformę raportową.
Współpracujemy z innymi bankami hipotecznymi oraz inicjujemy istotne dla sektora zmiany regulacyjne. Obecnie jesteśmy zaangażowani w prace nad stworzeniem jednolitego wzorca umowy kredytu mieszkaniowego. Strategicznym celem projektu jest wypracowanie wzorca klauzul umowy kredytu hipotecznego w zakresie poprawy czytelności i ograniczenia ryzyk związanych z produktem hipotecznym. Uczestniczyliśmy również w działaniach interdyscyplinarnych grup przygotowujących propozycje zmian legislacyjnych w celu rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce oraz w zakresie wskaźnika finasowania
długoterminowego. Nasze propozycje mają na celu poprawę płynności rynku listów zastawnych w Polsce oraz zwiększenie grupy inwestorów zainteresowanych tego typu instrumentami dłużnymi.
2023 był rokiem pełnym wyzwań, jak również wielu sukcesów. Wierzymy, że stabilne fundamenty działalności Banku oraz strategiczna współpraca z PKO Bankiem Polskim SA sprawią, 2024 rok także będzie dla Banku okresem wzrostu i kolejnych dobrych wyników.
Niezależnie od wyzwań natury gospodarczej, ekonomicznej oraz legislacyjnej stojących przed sektorem bankowym w najbliższej przyszłości, jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji celów w ramach nowej strategii na lata 2023-2025.
Chciałabym serdecznie podziękować pracownikom PKO Banku Hipotecznego SA za ogromne zaangażowanie, wsparcie i profesjonalizm, przedstawicielom PKO Banku Polskiego SA za owocną współpracę, a inwestorom za niesłabnące zaufanie. Zapraszam do lektury raportu rocznego za 2023 rok. Mam nadzieję, że będzie on dla Państwa źródłem ciekawych informacji na temat naszego Banku, który w tym roku będzie obchodził 10-te urodziny.
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz