2019-03-04
  • PKO Bank Hipoteczny w 2018 roku umocnił swoją pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (22,1 mld zł) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (21,1 mld zł).
  • Bank pozostał także największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych - wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła na koniec 2018 roku 12,8 mld zł.

2018 rok był rekordowy dla PKO Banku Hipotecznego pod względem sprzedaży kredytów mieszkaniowych. W tym okresie Bank udzielił kredytów hipotecznych o wartości 3,9 mld zł, co stanowi wzrost o 24,8 proc. w stosunku do 2017 roku. Dynamiczny wzrost portfela kredytowego był możliwy również dzięki nabyciu 2,5 mld zł kredytów hipotecznych od PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie umacnia pozycję lidera banków hipotecznych, zarówno pod względem wielkości portfela kredytów mieszkaniowych, jak i aktywności na rynku listów zastawnych – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. – W 2018 roku Bank wypracował bardzo dobry wynik finansowy, po raz kolejny notując stabilny wzrost rok do roku i utrzymując bardzo wysoką jakość portfela kredytów – dodaje.

Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego w 2018 roku wzrosła o 31 proc. i na koniec tego okresu przekroczyła 22 mld zł, z czego ponad 21 mld zł stanowił portfel kredytów mieszkaniowych.

Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Hipoteczny zakończył 2018 rok zyskiem netto w wysokości 85,8 mln zł, co stanowi wzrost o 34,4 mln zł w porównaniu z 2017 rokiem. Wynik z tytuł odsetek w 2018 roku sięgnął prawie 250 mln zł, co stanowi wzrost aż o 65 proc. w porównaniu z 2017 rokiem.

PKO Bank Hipoteczny jest największym w Polsce emitentem hipotecznych listów zastawnych. Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec grudnia 2018 roku 12,8 mld zł i stanowiła ok. 60 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. W samym 2018 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 4 mld zł.

Dziękuję klientom i inwestorom za zaufanie, którym obdarzyli PKO Bank Hipoteczny, pracownikom Banku i Grupy Kapitałowej, do której należymy, za zaangażowanie, profesjonalizm i radość z wspólnego tworzenia nowej jakości na rynku banków hipotecznych w Polsce – mówi Paulina Strugała. – Nasze sukcesy motywują nas do dalszego rozwoju. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, w tym zwiększamy wartość portfela kredytów mieszkaniowych, który budujemy w oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim. Pozostaniemy także regularnym emitentem listów zastawnych i będziemy aktywnie wspierać rozwój tego rynku w Polsce – dodaje.

W styczniu 2019 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, w ramach której 28 stycznia 2019 roku wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 roku. W lutym br. Bank uplasował dodatkowe 100 mln euro w ramach drugiej transzy tej emisji.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa3 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.