2017-04-26

PKO Bank Hipoteczny po dwóch latach działalności operacyjnej zajął pozycję lidera pod względem wolumenu wyemitowanych listów zastawnych. Na koniec marca 2017 roku wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wyniosła 5,36 mld zł.

Gdy PKO Bank Hipoteczny rozpoczynał swoją działalność operacyjną w kwietniu 2015 roku, zapowiadaliśmy, że naszą ambicją jest, by w trzecim roku działalności być największym emitentem listów zastawnych w Polsce. Z olbrzymią satysfakcją odnotowuję, że osiągnęliśmy pozycję lidera rynku pod względem wolumenu listów zastawnych już na koniec drugiego roku naszej działalności – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Bardzo cieszy nas, że w ciągu dwóch lat zostaliśmy liderem rynku, który w Polsce narodził się 20 lat temu. Nie byłoby to możliwe bez zmian ustawodawczych. Przyspieszenie rozwoju rynku listów zastawnych nastąpiło wraz z wejściem w życie nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, 1 stycznia 2016 roku. Zwiększyła ona bezpieczeństwo inwestorów i poszerzyła ich krąg, co przełożyło się na wzrost zainteresowania inwestowaniem w tego typu instrumenty – dodaje.

W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Przeprowadził dwie emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a także pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro. Od początku 2017 roku Bank wyemitował już listy zastawne o łącznej wartości 2,7 mld złotych, w tym w euro o wartości nominalnej 525 mln euro.

Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego – zarówno denominowane w złotych, jak i w euro – otrzymały długoterminowy rating Aa3, nadany przez Agencję Moody's Investors Service. PKO Bank Hipoteczny jest jedynym polskim emitentem listów zastawnych, którego programy emisji listów zastawnych otrzymały tak wysoką ocenę. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest country ceiling Polski na poziomie Aa3.

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.