2017-03-07

PKO Bank Hipoteczny upoważnił LBBW, PKO Bank Polski, Santandera, SG CIB i UniCredit jako dealerów do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne. Spotkania odbędą się w okresie 14-17 marca 2017 roku w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Benchmarkowa emisja denominowanych w euro listów zastawnych, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi, zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S w zależności od warunków rynkowych. Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały średniookresowy termin zapadalności i długoterminowy rating Agencji Moody's na poziomie Aa3. Stosuje się zasady stabilizacji FCA/ICMA.

28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.
1. Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Bank nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
2. Papiery wartościowe, o których mowa w komunikacie, nie są przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.
4. Niniejszy materiał ma charakter promocyjny i nie jest prospektem emisyjnym w rozumieniu Dyrektywy UE 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami (dalej zwaną „Dyrektywą”) i/lub części IV Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Prospekt emisyjny został sporządzony i udostępniony zgodnie z Dyrektywą. Inwestorzy powinni dokonywać zapisów na papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Inwestorzy mogą zapoznać się z kopią prospektu na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.

Nie akceptuję Akceptuję