2017-04-12

PKO Bank Hipoteczny upoważnił Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, jako wyłącznego dealera na terytorium Polski oraz Erste Group, jako wyłącznego dealera poza terytorium Polski, do przeprowadzenia serii spotkań z inwestorami instytucjonalnymi zainteresowanymi nabyciem listów zastawnych.

Spotkania odbędą się w dniach 13-19 kwietnia 2017 roku.

Emisja denominowanych w PLN listów zastawnych, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi, zostanie przeprowadzona w zależności od warunków rynkowych. Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały średniookresowy termin zapadalności oraz długoterminowy rating Agencji Moody's na poziomie Aa3 (równy country ceiling Polski).

***

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup hipotecznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) PKO Banku Hipotecznego S.A. („Emitent”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji Listów Zastawnych przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz ostateczne warunki emisji dla Listów Zastawnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść ww. dokumentów.

Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego materiału oraz innych informacji w związku z notowaniem i ofertą Listów Zastawnych w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom przewidzianym przez prawo. Osoby, które wejdą w posiadanie dokumentów lub informacji będących przedmiotem niniejszego materiału powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Jakiekolwiek naruszeń takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych w jurysdykcjach, o których mowa powyżej. Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Listy Zastawne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Emitent nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem") lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi" (ang. Relevant Persons). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.