2018-04-25
  • 27 kwietnia 2018 roku PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 700 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 25 kwietnia 2024 roku.

  • Marża w wysokości 49 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 kwietnia 2018 roku.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 700 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 25 kwietnia 2024 roku. Marża w wysokości 49 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 kwietnia 2018 roku.

PKO Bank Hipoteczny po raz kolejny potwierdził, iż jest regularnym emitentem, nie tylko na rynku międzynarodowym, ale także krajowym, przyczyniając się aktywnie do rozwoju polskiego rynku listów zastawnych – mówi Paulina Strugała, Wiceprezes, p.o. Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 20 inwestorów na łączną kwotę ponad 1 mld zł.

To pierwsza w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w walucie krajowej. Duże zainteresowanie naszymi listami to przede wszystkim wyraz zaufania, jakim po raz kolejny obdarzyli nas inwestorzy, za co dziękujemy – mówi Jakub Niesłuchowski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 7 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku.

Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 19 grudnia 2017 roku. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest trzynastą przeprowadzaną przez Bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 31 marca 2018 roku wynosiła ponad 11 mld zł.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup hipotecznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) PKO Banku Hipotecznego S.A. („Emitent”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji Listów Zastawnych przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz ostateczne warunki emisji dla Listów Zastawnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść ww. dokumentów.
Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego materiału oraz innych informacji w związku z notowaniem i ofertą Listów Zastawnych w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom przewidzianym przez prawo. Osoby, które wejdą w posiadanie dokumentów lub informacji będących przedmiotem niniejszego materiału powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Jakiekolwiek naruszeń takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych w jurysdykcjach, o których mowa powyżej.
Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Listy Zastawne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Emitent nie zamierza rejestrować emisji ani przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem") lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi" (ang. Relevant Persons). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.