2017-10-26
  • 27 października 2017 r. PKO Bank Hipoteczny wyemituje listy zastawne o wartości 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku.
  • Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 października 2017 r.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln zł i terminie zapadalności ustalonym na 27 czerwca 2023 roku. Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 24 października 2017 r.

– To trzecia w tym roku emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego dedykowana inwestorom krajowym. Tym razem prowadzimy ją w trybie subemisji usługowej, dzięki czemu możemy zapewnić inwestorom korzystną formułę rozliczenia DvP – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. – Cieszy nas, że rozwój polskiego rynku listów zastawnych nabiera tempa. Jesteśmy dumni z tego, że mamy w tym swój udział – dodaje.

W formule rozliczenia DvP płatność przez inwestorów za listy zastawne następuje w dniu emisji.

Emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego serii 6 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 roku.

Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem dłużnych papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dziesiątą przeprowadzaną przez Bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 29 września 2017 r. wynosiła 8,37 mld zł.