2017-04-25

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln złotych. Marża w wysokości 69 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 24  kwietnia br. procesie budowy księgi popytu. Termin zapadalności listów zastawnych został ustalony na 18 maja 2022 roku.

- PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie dywersyfikuje źródła finasowania Grupy PKO Banku Polskiego. Kolejna benchmarkowa emisja listów zastawnych umocniła pozycję Banku jako regularnego emitenta listów zastawnych na rynku krajowym – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego. Cieszymy się, że i tym razem złotowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego spotkała się z  zainteresowaniem inwestorów – dodaje.

Deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 21 inwestorów na łączną kwotę ponad 645 milionów złotych. Oznacza to, że popyt przekroczył o 29 proc. wartość emisji. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z sześciu krajów. Inwestorzy polscy obejmą blisko 67 proc. emisji.

Rodzaj inwestora

Udział w emisji

Otwarte Fundusze Emerytalne

37%

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych

31%

Banki

29%

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

2%

PKO Bank Hipoteczny jest najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. W 2016 roku przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. W pierwszym kwartale 2017 roku wyemitował listy zastawne denominowane w euro o wartości nominalnej 525 mln euro.

Emisja listów zastawnych PKO Banku Polskiego serii 4 jest prowadzona w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych skierowanego na rynek krajowy i uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego Podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 12 listopada 2015 r.

Agencja Moody’s w grudniu 2015 roku nadała Programowi Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego rating na poziomie Aa3 – najwyższy możliwy do osiągnięcia rating przez polskie papiery wartościowe. Został on odzwierciedlony w raporcie agencji z 22 marca 2017 r. Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych i stanowią jeden z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego zabezpieczone są wyłącznie złotowymi kredytami mieszkaniowymi.

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup hipotecznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) PKO Banku Hipotecznego S.A. („Emitent”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji Listów Zastawnych przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz ostateczne warunki emisji dla Listów Zastawnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść ww. dokumentów.
Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego materiału oraz innych informacji w związku z notowaniem i ofertą Listów Zastawnych w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom przewidzianym przez prawo. Osoby, które wejdą w posiadanie dokumentów lub informacji będących przedmiotem niniejszego materiału powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Jakiekolwiek naruszeń takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych w jurysdykcjach, o których mowa powyżej. Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Listy Zastawne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Emitent nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem") lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi" (ang. Relevant Persons). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.

Nie akceptuję Akceptuję