2018-03-16
  • 15 marca 2018 r. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2024 roku oraz z marżą ponad EUR Mid-Swaps w wysokości 23 pb.
  • W procesie budowy księgi popytu 60 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę 850 milionów euro.
  • Listy zastawne zostaną wyemitowane 22 marca 2018 roku i będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro i terminie zapadalności określonym na 24 stycznia 2024 roku. Marża w wysokości 23 pb ponad EUR Mid-Swaps została ustalona w przeprowadzonym 15 marca br. procesie budowy księgi popytu.

Czwartą emisją listów zastawnych denominowanych w euro PKO Bank Hipoteczny potwierdził swoją pozycję regularnego emitenta na rynku europejskim. Cieszy nas, że nasza oferta po raz kolejny spotkała się pokaźnym zainteresowaniem. To dowód, że listy zastawne PKO Banku Hipotecznego jak i sam Bank zdobyły zaufanie inwestorów – mówi Jakub Niesłuchowski, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

W procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych w czwartej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło 60 inwestorów z 14 krajów, a popyt wyniósł 850 mln euro.

Listy zastawne o wartości 500 mln euro zostały ostatecznie przydzielone 56 inwestorem z 13 krajów.

Alokacja w podziale na region

Udział w emisji

Niemcy

65%

Austria

14%

Francja

5%

Skandynawia

5%

Kraje Beneluksu

4%

Szwajcaria

3%

Pozostałe kraje Europy

3%

Asia

1%

 

Alokacja w podziale na typ inwestora

Udział w emisji

Banki

45%

Asset Management

40%

Ubezpieczyciele i fundusze emerytalne

12%

Banki centralne i oficjalne instytucje

 3%

W transakcję zaangażowane były: BNP Paribas, HSBC, LBBW i PKO Bank Polski jako współprowadzący księgę popytu (Joint Bookrunners) oraz Helaba i Raiffeisen Bank International AG jako Co-managerowie.

6 września 2017 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy, uzupełniony aneksem z 12 marca 2018 r., dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Obecna emisja jest dwunastą przeprowadzaną przez Bank (listów zastawnych denominowanych zarówno w euro jak i w złotych). Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2017 r. wynosiła 8,9 mld zł.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.
1. Ten komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Ten komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani polegać na zawartej w nim treści.
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem emisyjnym w rozumieniu Dyrektywy UE 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami (dalej zwaną „Dyrektywą”) i/lub części IV Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Prospekt emisyjny został sporządzony i udostępniony zgodnie z Dyrektywą. Inwestorzy powinni dokonywać zapisów na papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu emisyjnego ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
6. Rating nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży ani trzymania papierów wartościowych i może w każdej chwili podlegać rewizji, zawieszeniu albo wycofaniu przez organizację go nadającą. Podobne ratingi przyznane różnym typom emitentów albo papierów wartościowych niekoniecznie oznaczają to samo. Znaczenie każdego ratingu powinno być analizowane przez inwestorów niezależnie od innych ratingów.