2017-03-06
  • W efekcie bardzo dynamicznego rozwoju PKO Bank Hipoteczny już w drugim roku działalności operacyjnej wypracował zysk netto.
  • Suma bilansowa na koniec 2016 roku wyniosła 8,6 mld zł, co oznacza ponad dziesięciokrotny wzrost w stosunku do końca 2015 roku.
  • Bank był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce w 2016 r.

Dzięki owocnej współpracy z Grupą PKO Banku Polskiego w zakresie udzielania nowych kredytów mieszkaniowych, jak i transferu wierzytelności z tytułu takich kredytów z PKO Banku Polskiego, portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego osiągnął wartość 8,2 mld zł.

W efekcie tak dynamicznego rozwoju PKO Bank Hipoteczny już w drugim roku działalności operacyjnej wypracował zysk netto.

Rok 2016 był dla nas czasem szczególnie intensywnego rozwoju i wielu wyzwań. Chciałbym podziękować inwestorom za zaufanie, którym obdarzyli PKO Bank Hipoteczny, a wszystkim pracownikom Banku i Grupy Kapitałowej, do której należymy, za zaangażowanie, profesjonalizm i skuteczność – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny z sukcesem realizował swoje cele strategiczne. Był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Przeprowadził dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, a także pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro. Tym samym wartość bilansowa listów zastawnych na koniec 2016 roku wyniosła 3,2 mld zł.

Podstawę emisji listów zastawnych stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie.

W ślad za PKO Bankiem Polskim, Bank opracował strategię działania na lata 2017-2020.  – Zgodnie z nią odpowiedzialnie dbamy o interesariuszy Banku poprzez zapewnienie Klientom dostosowanych do ich potrzeb produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości, zaś inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa – podkreśla Rafał Kozłowski.

Wybrane dane finansowe ze sprawozdania finansowego PKO Banku Hipotecznego SA

mln PLN

2016

2015

zmiana

Zysk / (Strata) netto

13,2

(12,6)

25,8

Wynik na działalności biznesowej*

59,2

4,9

54,3

Ogólne koszty administracyjne

(39,3)

(20,2)

(19,1)

  w tym podatek od niektórych instytucji finansowych

(4,3)

-

(4,3)

Wynik z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw

(1,6)

(0,2)

(1,4)

 

 

 

 

Aktywa razem (mln PLN)

8 610,4

791,5

7 818,9

  Kredyty i pożyczki wobec klientów brutto

8 249,7

722,8

7526,9

  Zobowiązania z tytułu   wyemitowanych listów zastawnych

3 232,1

29,9

3202,2

Współczynnik wypłacalności

17,1%

47,8%

 

 * Wynik na działalności biznesowej rozumiany jako wynik z działalności operacyjnej bez uwzględnienia ogólnych kosztów administracyjnych, podatku od niektórych instytucji finansowych oraz wyniku z tytułu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw. 

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.