2018-10-18

Szanowni Państwo,

PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81-342 Gdynia, zwany dalej „Bankiem”, ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczął proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2020 – 2021 dla Banku (zgodnie z wykazem podanym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”.

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą Banku dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Banku, biorąc w szczególności pod uwagę oferowaną cenę, a także oczekiwaną jakość wykonania usługi. Bank wskazuje na możliwość składania ofert wspólnych przez więcej niż jedną firmę audytorską w formule audytu wspólnego.

Na Państwa oferty czekamy do 16 listopada 2018 r., do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Biurze Banku w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w dniu 20 listopada 2018 roku. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do 31 marca 2019 roku.

Przedstawiona oferta powinna zawierać warunki nie gorsze od tych, które zostaną/ły zaprezentowane w ofercie złożonej PKO Bankowi Polskiemu S.A. w ramach postępowania w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej, o ile taka oferta została lub zostanie złożona, w zakresie w jakim dotyczy PKO Banku Hipotecznego S.A.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zapytania prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail Biura Finansów i Księgowości (BFK@pkobh.pl). Na ewentualne pytania czekamy do 26 października 2018 r., do godz. 15:00. Pytania należy przesłać zbiorczo w jednym dokumencie z jednego adresu mailowego. Odpowiedzi na wybrane pytania zadane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane drogą mailową do 9 listopada 2018 r. Pytania i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, iż Bank ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania. Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podpisanie przez Bank umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2020 – 2021, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia tej umowy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Z poważaniem,

Tomasz Rynkowski

Dyrektor Biura Finansów i Księgowości

Pliki do pobrania