Aktualności

2017.03.24

Druga emisja listów zastawnych denominowanych w euro buduje strategiczną pozycję PKO Banku Hipotecznego jako regularnego emitenta na rynku europejskim

  • 23 marca 2017 r. PKO Bank Hipoteczny uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro, terminie zapadalności ustalonym na 24 stycznia 2023 roku oraz z marżą ponad EUR Mid-SWAP w wysokości 27 pb.
  • W procesie budowy księgi popytu ponad 70 inwestorów złożyło deklaracje nabycia na łączną kwotę ponad 800 milionów euro.
  • Listy zastawne zostaną wyemitowane 30 marca 2017 roku.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln euro. Marża w wysokości 27 pb ponad EUR Mid-SWAP została ustalona w przeprowadzonym 23 marca br. procesie budowy księgi popytu. Termin zapadalności listów zastawnych został ustalony na 24 stycznia 2023 roku.

– Konsekwentnie dywersyfikujemy źródła finansowania Grupy PKO Banku Polskiego i wydłużamy terminy ich zapadalności. Z sukcesem zakończyliśmy proces budowy księgi popytu na listy zastawne oferowane w ramach drugiej benchmarkowej emisji zagranicznej w euro. Rozszerzyliśmy grupę inwestorów oraz liczbę krajów, z których oni pochodzą. W ten sposób potwierdziliśmy strategię bycia regularnym emitentem listów zastawnych na rynku europejskim – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

W ramach przygotowań do transakcji PKO Bank Hipoteczny w okresie 14-17 marca 2017 roku spotkał się z około 50 kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne. Spotkania zostały zorganizowane przez LBBW, PKO Bank Polski, Santander Bank, SG CIB i UniCredit i odbyły się w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Zaledwie pięć miesięcy po inauguracyjnej emisji, PKO Bank Hipoteczny zbudował wysokiej jakości księgę popytu, który półtorakrotnie przekroczył wartość emisji. Deklaracje nabycia listów zastawnych w drugiej międzynarodowej emisji PKO Banku Hipotecznego złożyło ponad 70 inwestorów. Wśród instytucji, które nabędą listy zastawne PKO Banku Hipotecznego, znajdują się inwestorzy z 16 krajów.

Kraj pochodzenia

Udział w emisji

Niemcy

51%

Austria

9%

Wielka Brytania

9%

Europa Środkowo-Wschodnia

7%

Kraje Beneluksu

6%

Włochy

6%

Skandynawia

5%

Pozostałe

7%

28 września 2016 roku Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny był najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce. Przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a także dwie benchmarkowe emisje denominowanych w złotych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł.

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.