Bankowy Fundusz Gwarancyjny

W wykonaniu obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016 r. (dalej zwanej także „Ustawą”), PKO Bank Hipoteczny S.A. (dalej zwany także „Bankiem”) informuje, iż:

  1. jest podmiotem objętym systemem gwarantowania w rozumieniu przepisów Ustawy, który nie jest uprawniony do prowadzenia działalności bankowej w zakresie przyjmowania depozytów,
  2. środki gromadzone w Banku, w tym środki pieniężne służące spłacie rat kapitałowo-odsetkowych kredytów hipotecznych, nie są środkami gwarantowanymi w rozumieniu Ustawy i w konsekwencji nie są objęte systemem gwarantowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych funkcjonującym na podstawie przepisów Ustawy.

Informacje na temat sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku dostępne są w dziale relacje inwestorskie serwisu internetowego Banku (www.pkobh.pl/relacje-inwestorskie/)

Szczegółowe informacje na temat zasad funkcjonowania obowiązkowego systemu gwarantowania depozytów, w tym o zakresie podmiotowym i przedmiotowym ochrony oraz zasadach dokonywania wypłat środków gwarantowanych dostępne są na stronach internetowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (www.bfg.pl).

Drukuj