O nas

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych w oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim.

Władze Banku

W skład Zarządu PKO Banku Hipotecznego wchodzi Prezes Zarządu oraz co najmniej dwóch Wiceprezesów. Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego składa się z co najmniej pięciu członków.

 

Statut

PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna jest bankiem prowadzącym działalność na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Powiernicy

Instytucja powiernika ma na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych posiadaczy listów zastawnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony niezależności powiernika i jego zastępcy od banku hipotecznego.

Ład Korporacyjny

PKO Bank Hipoteczny S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.