Informacje ogólne

List zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji.

Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

Bank hipoteczny prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych.

Bezpieczeństwo listów zastawnych

Listy zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Zielone Listy Zastawne

Zielone Listy Zastawne to obligacje, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do pełnego lub częściowego finansowania bądź refinansowania nowych i/lub istniejących kwalifikujących się do zielonych projektów.

Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym regulowanym GPW oraz na Bondspot. PKO Bank Hipoteczny SA uzyskał status Emitenta w dniu 9 grudnia 2015 roku.

Międzynarodowy program emisji listów zastawnych

PKO Bank Hipoteczny SA 4 sierpnia 2016 roku ustanowił międzynarodowy program emisji hipotecznych listów zastawnych w kwocie 4.000.000.000 EUR. Listy zastawne PKO BH są notowane na giełdzie w Luxemburgu oraz na rynku równoległym regulowanym GPW.

Raporty zabezpieczenia listów zastawnych

Miesięczne raporty ujawnień Banku Hipotecznego