Informacje ogólne

List zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji.

Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

Bank hipoteczny prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych.

Bezpieczeństwo listów zastawnych

Listy zastawne są instrumentami, które spełniają kryteria obligacji zabezpieczonych (ang. covered bonds). To papiery wartościowe charakteryzujące się wysokim poziomem bezpieczeństwa oraz niskim ryzykiem inwestycyjnym.

Międzynarodowy program emisji listów zastawnych

28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski, w tym rynek krajowy.

Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym GPW oraz na Bondspot. PKO Bank Hipoteczny SA uzyskał status Emitenta w dniu 9 grudnia 2015 roku.