Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy w Banku mogą złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego lub elektronicznie po wcześniejszym kontakcie z infolinią PKO Banku Polskiego lub specjalistą ds. kredytów hipotecznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami o kryteriach, formach i sposobie uzyskania wsparcia ze środków Funduszu zachęcamy do przejścia na stronę, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje i ankietę.

Na wskazanej stronie PKO Banku Polskiego, masz możliwość wstępnego sprawdzenia swoich możliwości uzyskania zwrotnego wsparcia finansowego.

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków wskazanych w ustawie:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
 • posiadają kredyt zabezpieczony hipoteką, zaciągnięty w związku zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przeznaczony na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  1. nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
  2. nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2,
  4. nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
  5. nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,
  7. innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

 Podstawowe informacje dotyczące formy wsparcia i pożyczki na spłatę zadłużenia:

 • Wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego.
 • Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.
 • Wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 36 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2000 zł. Jeżeli rata Twojego kredytu jest wyższa niż 2000 zł, zapłacisz tylko różnicę pomiędzy maksymalną kwotą wsparcia a kwotą raty.
 • Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania.
 • Maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 72 000 zł.
 • Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne.
 • Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 100 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

 Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiadasz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiadasz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

* Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 35 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 36 miesięcy.

 Obowiązki kredytobiorcy po uzyskaniu wsparcia/pożyczki

Musisz niezwłocznie powiadomić bank, który udzielił Ci kredytu o:

 • sprzedaży przedmiotu kredytowania,
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 50 proc. - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
 • utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki.

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia dostępne są na infolinii PKO Banku Polskiego lub w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.

Infolinia:

 • 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora.
 • +48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora.

Wniosek o wsparcie

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj