Kredytobiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej, którzy posiadają kredyt mieszkaniowy w Banku mogą złożyć Wniosek o udzielenie wsparcia z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców we wszystkich oddziałach PKO Banku Polskiego lub elektronicznie po wcześniejszym kontakcie z infolinią PKO Banku Polskiego lub specjalistą ds. kredytów hipotecznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany dodatkowymi informacjami o kryteriach, formach i sposobie uzyskania wsparcia ze środków Funduszu zachęcamy do przejścia na stronę, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego.

O wsparcie/pożyczkę mogą ubiegać się kredytobiorcy, którzy spełniają jeden z warunków wskazanych w ustawie:

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie, lub
 • ponoszą miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego, lub
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu nie przekracza:
  • 1940 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
  • 1500 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.
 • posiadają kredyt zabezpieczony hipoteką, zaciągnięty w związku zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przeznaczony na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego:
  1. nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,
  2. nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2,
  4. nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego,
  5. nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  6. udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,
  7. innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

 • posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego, o którym mowa w punkcie powyżej.

 Podstawowe informacje dotyczące formy wsparcia i pożyczki na spłatę zadłużenia:

 • Wsparcie przeznaczone jest na spłatę zobowiązań kredytobiorcy z tytułu kredytu mieszkaniowego.
 • Wsparcie wypłacane jest w ratach miesięcznych przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy.
 • Wysokość wsparcia to równowartość przewidywanych 40 miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego. Miesięczna kwota wsparcia nie może być wyższa niż 3000 zł. Jeżeli rata Twojego kredytu jest wyższa niż 3000 zł, zapłacisz tylko różnicę pomiędzy maksymalną kwotą wsparcia a kwotą raty.
 • Pożyczka przyznawana jest na pokrycie pozostałej części zadłużenia z tytułu kredytu mieszkaniowego, po sprzedaży kredytowanej nieruchomości, gdy uzyskana ze sprzedaży kwota nie pokryła całego zobowiązania.
 • Maksymalna kwota pożyczki na spłatę zadłużenia to 120 000 zł.
 • Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia są zwrotne.
 • Zwrot wsparcia/pożyczki na spłatę zadłużenia następuje po 2-letnim okresie karencji w 200 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • Spłata przez kredytobiorcę bez opóźnień 134 rat, skutkuje umorzeniem pozostałej części rat wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia.

 Ograniczenia w otrzymaniu wsparcia

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:

 • jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika,
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie*
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia,
 • za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku:
  • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem innego mieszkania lub domu, lub byłeś nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiadasz inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy,
  • posiadasz inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub miałeś takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

* Chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy.

Obowiązki kredytobiorcy po uzyskaniu wsparcia/pożyczki

Musisz niezwłocznie powiadomić bank, który udzielił Ci kredytu o:

 • sprzedaży przedmiotu kredytowania,
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów lub obniżeniu miesięcznej raty prowadzących do niespełnienia przesłanki udzielenia wsparcia tj., gdy wskaźnik RdD (stosunek wydatków kredytobiorcy związanych z obsługą miesięcznej raty kapitałowo-odsetkowej kredytu mieszkaniowego do miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy) nie przekracza 40 proc. - w przypadku gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 • podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania,
 • utracie statusu bezrobotnego – w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 • zwiększeniu miesięcznych dochodów bądź zmniejszeniu liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy, prowadzących do niespełnienia dochodowej przesłanki udzielenia wsparcia - w przypadku, gdy wsparcie zostało przyznane na podstawie tej przesłanki,
 • wydaniu przez sąd wykonalnego postanowienia o zabezpieczeniu Twoich roszczeń w postępowaniu sądowym polegającym na zawieszeniu spłaty rat kredytu mieszkaniowego lub wydaniu przez sąd prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność umowy kredytu mieszkaniowego (dotyczy umów o udzieleniu wsparcia w spłacie kredytu mieszkaniowego zawartych od dnia 15.05.2024 r.)

Pytania i odpowiedzi

Kiedy wstrzymuje się wsparcie?

Wsparcie wstrzymuje się, jeśli z niego zrezygnujesz lub przestaniesz spełniać warunki jego przyznania, np. stracisz status osoby bezrobotnej, Twoje miesięczne dochody wzrosną ponad wymagany próg, sprzedasz mieszkanie/dom jednorodzinny, na który masz kredyt lub spłacisz kredyt w całości.

Kiedy możesz dostać pożyczkę na spłatę kredytu mieszkaniowego?

Możesz dostać pożyczkę, jeśli pieniądze ze sprzedaży Twojej nieruchomości nie wystarczą na spłatę kredytu mieszkaniowego

Jakiego dokumentu potrzebujemy, kiedy sprzedasz nieruchomość?

Żeby dostać pożyczkę, trzeba dostarczyć nam umowę sprzedaży nieruchomości maks. do 14 dni od dnia sprzedaży

Dostaję już pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Czy mogę skorzystać ze wsparcia na nowych zasadach, które obowiązują od 15 maja 2024 r.?

Żeby skorzystać ze wsparcia na nowych zasadach, musisz podpisać aneks do umowy wsparcia. Zanim Ci go udostępnimy, sprawdzimy m.in. czy nadal aktualna jest przesłanka, na podstawie której obecnie dostajesz pomoc z FWK.

Podstawa prawna

Fundusz działa na podstawie ustawy z 9 października 2015 roku o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania wsparcia dostępne są na infolinii PKO Banku Polskiego lub w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.

Infolinia:

 • 800 302 302 brak opłat dla numerów krajowych na terenie kraju; w pozostałych przypadkach opłata zgodna z taryfą operatora.
 • +48 81 535 60 60 opłata zgodna z taryfą operatora.

Wniosek o wsparcie

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj