Wakacje kredytowe – na wniosek Kredytobiorcy, Bank może zawiesić spłatę jednej raty miesięcznej (kapitałowo- odsetkowej) w ciągu każdego roku kalendarzowego. Wniosek o zawieszenie spłaty raty miesięcznej należy złożyć najpóźniej na 3 dni roboczych przed terminem płatności raty kredytu.

Zawieszenie nie powoduje wydłużenia okresu kredytowania, zmienia się jednak harmonogram spłaty w zakresie wysokości kolejnych rat.

Jeśli masz ubezpieczenie spłaty kredytu od utraty pracy- przy składaniu wniosku o zawieszenie spłaty weź pod uwagę, że w okresie zawieszenia rat nie przysługuje Ci świadczenie z tytułu utraty źródła dochodu.

Bank nie pobiera opłat za realizację dyspozycji zwieszenia raty kredytu.

Informacja o zawieszeniu raty kredytu jest przekazywana do Biura Informacji Kredytowej (BIK) i jest widoczna dla wszystkich jego użytkowników, m.in. banków.

Dyspozycję zawieszenia raty można złożyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego lub za pośrednictwem serwisu internetowego iPKO PKO Banku Polskiego S.A.

Ścieżka dostępu w serwisie iPKO:

  1. wybierz kolejno: Oferty i wnioski → Dyspozycje / Zaświadczenia → Nowa dyspozycja
  2. Następnie wskaż właściwy typ dyspozycji:

- Rodzaj wniosku: Dyspozycja

- Kategoria: dotycząca kredytu hipotecznego

- Podkategoria: Zawieszenie spłaty kredytu

3. Na kolejnej stronie z rozwijanej listy wybierz swój kredyt (tu większość danych uzupełni się automatycznie).

4. Zdecyduj i wskaż, jak Bank ma Cię powiadomić o zawieszeniu spłaty (e-mail lub SMS) i potwierdź dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

 

Ubezpieczenie – zweryfikuj czy przy podpisywaniu umowy kredytu zdecydowałeś się na zawarcie ubezpieczenia:

  • od utraty pracy (źródła dochodu),
  • inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  • leczenia szpitalnego.

W przypadku zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową niezwłocznie wystąp do Ubezpieczyciela o wypłatę odszkodowania wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela lub wysokości odszkodowania.

Zasady i tryb zgłaszania zdarzenia ubezpieczeniowego opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OUW) dostępnych na stronie internetowej Ubezpieczyciela.

Jeśli Twój kredyt jest ubezpieczony i zaszło zdarzenie ubezpieczeniowe - skontaktuj się z ubezpieczycielem lub zgłoś do dowolnego oddziału PKO Banku Polskiego.

Drukuj