Emitowanie listów zastawnych jest kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego.

List zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny (Emitent) zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji. Zabezpieczeniem listu zastawnego są wierzytelności banku hipotecznego z tytułu udzielonych kredytów. Listy zastawne są emitowane przez PKO Bank Hipoteczny w PLN lub w walutach obcych. 

Więcej informacji o emisjach listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

listy zastawne_grafika

Drukuj