Bank hipoteczny prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych, a także środki tworzące nadwyżkę w wysokości nie niższej niż łączna kwota nominalnych wartości odsetek od znajdujących się w obrocie odpowiednio hipotecznych albo publicznych listów zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy.

Sposób prowadzenia rejestru zabezpieczenia określają:

  • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych 
  • Rekomendacja K Komisji Nadzoru Finansowego z lutego 2016 r. dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Bieżący nadzór nad prowadzeniem rejestru zabezpieczenia listów zastawnych sprawuje Powiernik.

Szczegółowe informacje nt. rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego.

 

Drukuj