2022-09-06

2 września 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) poinformowała o wyborze indeksu WIRD® jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej.

  • Decyzję o wyborze indeksu WIRD® podjął Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej (KS NGR), na posiedzeniach 25.08.2022 r i 01.09.2022 r.
  • WIRD® to Warszawski Indeks Rynku Depozytowego. Indeks ten jest opracowywany na podstawie transakcji depozytowych zawieranych przez podmioty przekazujące dane z instytucjami finansowymi oraz z dużymi przedsiębiorstwami.
  • Administratorem WIRD® (w rozumieniu rozporządzenia BMR) jest GPW Benchmark, wpisany do rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
  • Docelowo WIRD® ma się stać kluczowym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej (w rozumieniu rozporządzenia BMR), który jest stosowany m.in. w umowach kredytu, papierach dłużnych lub instrumentach pochodnych.
  • Kolejnym krokiem KS NGR będzie przyjęcie Mapy Drogowej określającej harmonogram działań mających na celu zastąpienie wskaźnika referencyjnego WIBOR® wskaźnikiem WIRD®. 

Przeczytaj komunikat KNF tutaj.