2015-11-16

W dniu 12 listopada Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy dot. emisji listów zastawnych oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej przez PKO Bank Hipoteczny. Organizatorem Programu Emisji jest PKO Bank Polski, zaś Oferującym Dom Maklerski PKO Banku Polskiego.

Pełna treść komunikatu KNF dot. zatwierdzenia Prospektu PKO Banku Hipotecznego - link

Prospekt emisyjny został opublikowany na stronie internetowej PKO Banku Hipotecznego oraz Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Więcej informacji na temat listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego – link