2015-09-08

Moody’s nadał rating Aa3 dla listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

 

8 września 2015 agencja Moody’s Investors Service (Moody’s) nadała długoterminowy (P)rating (provisional rating) dla listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. na poziomie Aa3. Jest to najwyższy rating możliwy do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.

 

Nadany przez agencję Moody’s rating odzwierciedla następujące parametry:

1)    siłę kredytową PKO Banku Hipotecznego S.A. (wyrażoną poprzez długoterminowy rating emitenta na poziomie Baa1 oraz Counterparty Risk (CR) Assessment na poziomie A3(cr), nadane przez agencję w dniu 7 września 2015);

2)    estymację możliwej straty w przypadku braku obsługi płatności wynikających z listów zastawnych, ustaloną przez agencję na poziomie 31%.

 

Moody’s wziął pod uwagę następujące czynniki:

1)    obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące listów zastawnych i banków hipotecznych;

2)    deklarowany przez emitenta poziom nadzabezpieczenia (over-collateralization (OC)) w wysokości 0%;

3)    jakość kredytową aktywów w rejestrze zabezpieczeń (hipoteczne kredyty mieszkaniowe udzielane w Polsce) – agencja określiła wysokość możliwej straty wynikającej z pogorszenia jakości kredytowej aktywów (collateral score) na poziomie 11,1%;

4)    ekspozycję na ryzyko rynkowe określone na poziomie 23,6% (ryzyko to określa estymowany przez agencję poziom potencjalnych straty związany z ryzykiem refinansowania listów zastawnych, ryzykiem stóp procentowych oraz ryzykiem walutowym).

 

Rating nadany listom zastawnym PKO Banku Hipotecznego S.A. jest najwyższym ratingiem możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Ograniczeniem poziomu ratingu polskich papierów wartościowych jest country ceiling Polski na poziomie Aa3. 

 

Nadany przez Moody’s provisional rating stanowi wstępną opinię agencji wydawaną przed finalizacją procesu sprzedaży listów zastawnych przez emitenta. Ostateczny rating nadany zostanie przez agencję po przeglądzie finalnej dokumentacji transakcyjnej.

 

Ratingi nadane przez Moody’s dla PKO Banku Hipotecznego S.A. na dzień 8 września 2015:

Typ ratingu

Poziom ratingu

Perspektywa ratingu

(P)rating listów zastawnych długoterminowy

Aa3     

n/d

Counterparty Risk (CR) Assessment długoterminowy

A3(cr)  

n/d

Rating emitenta długoterminowy

Baa1

Stabilna

 

Pełna treść komunikatu oraz raportu dot. listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A., jak również informacje nt. metodologii ratingowej dostępne są na stronie internetowej agencji Moody's:

- komunikat dot. nadania ratingu emitenta PKO Banku Hipotecznego S.A. (link)

- komunikat dot. nadania ratingu listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. (link)