2016-03-23

18 marca 2016 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service (Moody’s) podwyższyła wskaźnik Timely Payment Indicator (TPI) z „Improbale” na „Probable-High” dla programu, w ramach którego emitowane są listy zastawne PKO Banku Hipotecznego. Zmiana wskaźnika ma bezpośredni związek z wejściem w życie na początku br. nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Agencja Moody’s swoją decyzję odnośnie do podwyższenia oceny TPI dla programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego oparła m.in. o dwa kluczowe czynniki: możliwość zastosowania struktury pass-through w przypadku ogłoszenia upadłości przez emitenta oraz przedłużenie terminu zapadalności listów zastawnych tzn. ponad okres zapadalności najpóźniej zapadającego aktywa z rejestru listów zastawnych.   

Podwyższenie wskaźnika TPI do poziomu „Probable-High” umożliwi w przyszłości uzyskanie wyższego ratingu dla programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. Obecny rating Aa3, nadany przez agencję Moody’s, jest najwyższym możliwym do osiągnięcia ratingiem przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczenie stanowi Country Ceiling Polski na poziomie Aa3. Tym samym w przypadku podwyższenia oceny Country Ceiling, listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą mogły  również uzyskać odpowiednio wyższy rating.

Pełna treść raportu dostępna na stronie internetowej Moody’s – link 

Wskaźnik TPI, stosowany przez agencję Moody’s, określa prawdopodobieństwo terminowej spłaty należności wobec nabywców listów zastawnych w sytuacji niewypłacalności emitenta. Kluczowym czynnikiem determinującym poziom TPI dla programu emisji jest występowanie ryzyka refinansowania. Ryzyko to może wynikać z braku płynności wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych i braku możliwości ich sprzedaży lub sprzedaży po zaniżonej cenie. Dodatkowo, podczas określenia poziomu TPI agencja ratingowa poddaje analizie następujące czynniki:

a)       typ wierzytelności wpisanych do rejestru zabezpieczania listów zastawnych, 

b)       występowanie oraz rodzaj transakcji zabezpieczających,

c)       wsparcie instytucji państwowych w przypadku niewypłacalności instytucji finansowych,

d)       obowiązujące przepisy, które regulują kwestie niewypłacalności emitentów listów zastawnych.

Agencja ratingowa określa wskaźnik TPI danego programu emisji listów zastawnych stosując sześciostopniową skalę:

a)       Very High,

b)       High,

c)       Probable-High,

d)       Probable,

e)       Improbable,

f)        Very Improbable.

Ocena „Very High” świadczy o bardzo wysokim prawdopodobieństwie terminowej spłaty należności w przypadku niewypłacalności emitenta. Zaś w przeciwnej sytuacji, czyli bardzo niskiego prawdopodobieństwa, programowi emisji zostanie przyznana ocena „Very Improbable”.