2016-02-11

W ramach niepublicznego Programu Emisji Obligacji otwartego 30 września 2015 roku, PKO Bank Hipoteczny może emitować obligacje na rynku krajowym do kwoty 2 miliardów złotych. PKO Bank Hipoteczny będzie emitować papiery dyskontowe denominowane w złotych z terminami wykupu od 14 dni do 1 roku. W ramach Programu PKO Bank Hipoteczny powierzył PKO Bankowi Polskiemu pełnienie roli Agenta Emisji, Agenta ds. Płatności, Depozytariusza, Agenta Dokumentacyjnego oraz Dealera.

PKO Bank Hipoteczny jest członkiem Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, specjalizującym się w udzielaniu kredytów hipotecznych. Jako bank hipoteczny posiada ograniczony katalog czynności, zgodnie z Art. 12 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych i podlega szczególnemu nadzorowi ze strony Komisji Nadzoru Finansowego. Model działalności PKO Banku Hipotecznego, opiera się na ścisłej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w celu realizacji efektu synergii w ramach Grupy Kapitałowej w zakresie wykorzystania narzędzi informatycznych, metodyk oceny ryzyka oraz wiedzy i doświadczenia.

Obligacje PKO Banku Hipotecznego są kolejnym źródłem finansowania kredytów mieszkaniowych i nabywanych wierzytelności kredytowych. Pozwolą one PKO Bankowi Hipotecznemu na jego dywersyfikację. Będą również stanowić finansowanie pomostowe do czasu wyemitowania kolejnych listów zastawnych.

Pierwsza emisja w ramach Programu obejmuje 3-miesięczne obligacje z terminem wykupu 11 maja 2016r. Stanowi ona jednocześnie pilotaż niepublicznego Programu Emisji Obligacji PKO Banku Hipotecznego na rynku krajowym.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi ani propozycji nabycia Obligacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ani oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.