2015-12-11

Pilotażowa emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego zrealizowana została w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych uruchomionego na podstawie Prospektu Emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Celami przeprowadzonej pilotażowej emisji hipotecznych listów zastawnych było:

  1. potwierdzenie przez agencje ratingową Moody’s Investors Service (Moody’s) wstępnego ratingu Aa3, nadanego listom zastawnym PKO Banku Hipotecznego w dniu 8 września 2015;

  2. weryfikacja procesów oraz procedur Grupy PKO w ramach oferowania własnych listów zastawnych.

Wartość listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny w ramach Programu wyniosła PLN 30 mln.  Oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M a marża do MidSwap wynosi 0,39%. Okres od dnia emisji do wykupu listów zastawnych jest równy 5 lat.

PKO Bank Hipoteczny uzyskał status Emitenta 9 grudnia 2015. Rejestracja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpiła 11 grudnia 2015.

W najbliższych dniach PKO Bank Hipoteczny złoży wniosek o dopuszczenie listów zastawnych pierwszej emisji do obrotu na rynku regulowanym pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Środki pozyskane z pierwszej emisji wykorzystane zostaną przez PKO Bank Hipoteczny na udzielenie kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką oraz zakup wierzytelności od innych banków z tytułu takich kredytów.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez agencję Moody’s, 11 grudnia 2015, agencja potwierdziła długoterminowy rating dla listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. na poziomie Aa3. Rating na poziomie Aa3 jest najwyższym ratingiem możliwym do uzyskania przez polskie papiery wartościowe.

Ratingi nadane przez Moody’s dla PKO Banku Hipotecznego na dzień 11 grudnia 2015 roku:

Typ ratingu

Poziom ratingu

Perspektywa ratingu

Rating listów zastawnych długoterminowy

Aa3

n/d

Counterparty Risk (CR) Assessment długoterminowy

A3(cr)

n/d

Rating emitenta długoterminowy

Baa1

Stabilna

Pełna treść komunikatu oraz raportu dot. listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, jak również informacje nt. metodologii ratingowej dostępne są na stronie internetowej agencji www.moodys.com.