2018-10-04

PKO Bank Hipoteczny szybko umacnia pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych. We wrześniu wartość portfela kredytów hipotecznych Banku przekroczyła 20 mld zł. – Nasze ambicje są znacznie większe – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Portfel kredytowy Banku to dziś 20 mld zł. W ciągu tego roku zwiększył się aż o 4 mld zł. Dobre wyniki były możliwe m.in. zarówno dzięki sprzedaży nowych kredytów, jak i zakupowi portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

- Już dziś jesteśmy największym graczem w Polsce. Mamy jednak ambicje, by zaliczać się do jednej z najbardziej rentownie rosnących i solidnych europejskich instytucji finansowych i w nowoczesny sposób zapewniać stabilne, długoterminowe źródła finansowania w ramach Grupy Kapitałowej PKO, jednej z największych grup finansowych w naszej części Europy – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

PKO Bank Hipoteczny jest największym i najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Wartość wyemitowanych przez Bank i pozostających w obrocie listów zastawnych na koniec września 2018 roku wyniosła 12,5 mld zł..

W samym 2018 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził już 5 emisji hipotecznych listów zastawnych - jedną o wartości 500 mln EUR i cztery emisje denominowane w PLN o łącznej wartości nominalnej 1,36 mld PLN. – Nasze tegoroczne emisje zostały znakomicie przyjęte przez inwestorów, pomimo zmiennego rynku. To kolejne potwierdzenie, że jesteśmy szybko rozwijającym się liderem rynku banków hipotecznych – dodaje Paulina Strugała.

W 2016 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych denominowanych w EUR. Obecnie ma w swoim dorobku już 6 emisji listów zastawnych denominowanych w EUR o łącznej wartości nominalnej 2,1 mld EUR oraz 10 emisji listów zastawnych denominowanych w PLN o łącznej wartości nominalnej 3,7 mld PLN.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego – zarówno denominowane w złotych, jak i w euro – otrzymały długoterminowy rating Aa3, nadany przez Agencję Moody’s Investors Service. Bank jest jedynym polskim emitentem listów zastawnych, którego programy emisji listów zastawnych otrzymały tak wysoką ocenę. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. Jego ograniczeniem jest country ceiling Polski na poziomie Aa3.

Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

Grupa PKO Banku Polskiego, do której należy PKO Bank Hipoteczny, od lat jest liderem w finansowaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Flagowym produktem Grupy jest kredyt „Własny Kąt hipoteczny”, ceniony przez ekspertów i klientów za niskie koszt finansowania, dostępność i elastyczne podejście do wcześniejszej spłaty zobowiązania.