2019-08-14
  • PKO Bank Hipoteczny w pierwszym półroczu 2019 roku umocnił swoją pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (26 mld zł) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (24,6 mld zł).
  • Bank pozostaje niezmiennie największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych - wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła na koniec pierwszego półrocza 2019 roku 16 mld zł.

Największy polski bank hipoteczny dynamicznie rośnie utrzymując wysoką rentowność działalności. PKO Bank Hipoteczny zakończył pierwsze półrocze 2019 rok na pozycji lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (26 mld PLN) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (24,6 mld PLN). Był także najbardziej aktywnym bankiem spośród polskich emitentów listów zastawnych - wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła na koniec czerwca 2019 roku 16 mld PLN.

Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego na koniec pierwszego półrocza sięgnęła 26 mld PLN. Kluczową pozycją aktywów banku jest portfel kredytów, który w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zwiększył się o 3,5 mld PLN osiągając wartość 24,6 mld PLN. Tak szybki wzrost osiągnięty został dzięki sprzedaży kredytów mieszkaniowych o wartości 1,8 mld PLN, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 2,5 mld PLN.

Bank umocnił swoją pozycję regularnego emitenta hipotecznych listów zastawnych. Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec czerwca 2019 roku 16 mld zł i stanowiła ok. 65 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. W pierwszym półroczu zrealizowano cztery emisje listów zastawnych: trzy emisje listów zastawnych denominowanych w EUR o łącznej wartości 700 mln EUR oraz jedna emisja zielonych listów zastawnych denominowanych w PLN o wartości 250 mln PLN.

- Konsekwentnie realizujemy przyjętą strategię zapewniając źródło długoterminowego finansowania dla Grupy PKO Banku Polskiego. Jesteśmy najbardziej aktywnym i innowacyjnym emitentem listów zastawnych na polskim rynku. Jako pierwsi w Polsce wyemitowaliśmy zielone listy zastawne potwierdzając tym samym jak istotny w naszej działalności jest zrównoważony rozwój - mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego

W pierwszym półroczu 2019 r. zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 52,2 mln PLN, a zysk netto sięgnął 30,6 mln PLN. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w sześciu pierwszych miesiącach roku przekroczył 150 mln zł, co stanowi wzrost o 26 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

- Mimo rosnących obciążeń regulacyjnych, w szczególności składek na BFG, osiągamy wysoką rentowność działalności banku. Satysfakcjonujące wyniki finansowe realizujemy przede wszystkim dzięki regularnemu wzrostowi portfela kredytowego oraz korzystnym marżom emitowanych listów zastawnych. Wysoką jakość naszego portfela kredytowego potwierdza wartość odpisów na straty kredytowe, które w pierwszej połowie 2019 r. sięgnęły 5,7 mln PLN. Natomiast udział kredytów ze stwierdzoną utratą wartości w łącznej wartości portfela wyniósł jedynie 0,05% – dodaje Prezes Paulina Strugała.

Portfel kredytowy charakteryzuje się niskim poziomem ekspozycji z utratą wartości. Według stanu na 30 czerwca 2019 roku rozpoznano 63 kredyty ze stwierdzoną utratą wartości, których udział w łącznej wartości portfela kredytowego wynosił 0,05%, natomiast według stanu na 31 grudnia 2018 roku były to odpowiednio 42 kredyty o udziale 0,04%.

 

***

INFORMACJA O BANKU

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych w złotych. Jego głównym celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi PKO Bank Hipoteczny szybko zdobył pozycję lidera rynku banków hipotecznych i obecnie jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, PKO Bank Hipoteczny od października 2016 roku regularnie przeprowadza benchmarkowe emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego. Jest także aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych denominowanych w walucie krajowej.

PKO Bank Hipoteczny jest członkiem The European Covered Bond Council (ECBC). W lutym 2018 r., jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label. The Covered Bond Label to certyfikat jakości, którego celem jest budowanie wśród inwestorów świadomości w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości klasy aktywów, jakimi są listy zastawne.