2020-02-14
  • W 2019 roku PKO Bank Hipoteczny był największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce , w tym pierwszym w Polsce emitentem zielonych listów zastawnych.
  • Wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wyniosła na koniec 2019 roku 16,2 mld zł, z czego 500 mln PLN stanowiły zielone listy zastawne.
  • Bank umocnił swoją pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (27,3 mld zł) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (25,8 mld zł).
  • Portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego wzrósł w 2019 roku o 4,8 mld PLN osiągając wartość 25,8 mld PLN

PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie umacnia pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych, stabilnie rośnie utrzymując najwyższą jakość portfela. W 2019 roku Bank przeprowadził pięć emisji listów zastawnych, w tym pierwsze w Polsce emisje zielonych listów zastawnych, pozostając największym i najbardziej aktywnym emitentem listów zastawnych w Polsce.

W 2019 roku zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 135,1 mln PLN, a zysk netto 89,2 mln PLN. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w tym okresie wyniósł 316,7 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

W 2019 roku Bank wypracował satysfakcjonujący wynik finansowy, notując stabilny wzrost rok do roku, mimo znaczącego wzrostu obciążeń regulacyjnych, w szczególności składek na BFG. Było to możliwe przede wszystkim dzięki realizowanemu przez nas konsekwentnemu zwiększaniu portfela kredytowego o bardzo wysokiej jakości. Odpisy na straty kredytowe zrealizowane w 2019 roku wyniosły tylko 14,7 mln PLN, co oznacza, że Bank utrzymał koszty ryzyka na niskim poziomie sięgającym 0,06% – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

W 2019 roku Bank udzielił kredytów hipotecznych o wartości 3,7 mld zł i nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 2,7 mld PLN. Dzięki temu portfel kredytów hipotecznych Banku zwiększył się o 4,8 mld PLN osiągając na koniec 2019 roku wartość 25,8 mld PLN.

Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego w 2019 roku wzrosła o 23 proc. i na koniec tego okresu wyniosła 27,3 mld zł, z czego ponad 25,8 mld zł stanowił portfel kredytów mieszkaniowych.

– Działania podejmowane przez nas w mijającym roku umożliwiły dalsze umocnienie PKO Banku Hipotecznego na pozycji lidera banków hipotecznych, zarówno pod względem wielkości portfela kredytów mieszkaniowych, jak i aktywności na rynku listów zastawnych – dodaje Paulina Strugała – Konsekwentnie realizujemy swoją rolę dostarczając Grupie PKO Banku Polskiego długoterminowego finansowania w formie listów zastawnych. W 2019 roku mocno postawiliśmy na zrównoważony rozwój, dlatego zostaliśmy pierwszym w Polsce bankiem hipotecznym, który wyemitował zielone listy zastawne. O ich wysokiej jakości świadczy uzyskana przez PKO Bank Hipoteczny certyfikacja przyznawana obligacjom spełniającym najwyższe standardy w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko – dodaje.

PKO Bank Hipoteczny pozostaje największym w Polsce emitentem hipotecznych listów zastawnych. Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec grudnia 2019 roku 16,2 mld zł i stanowiła ok. 62 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln PLN stanowiły emisje zielonych listów zastawnych.

W 2019 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził piątą w swojej historii benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, w ramach której 28 stycznia 2019 roku wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 roku. W marcu Bank uplasował dodatkowe 200 mln euro w ramach dwóch transakcji stanowiących dodatkowe transze do wcześniejszych emisji.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa3 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.