2021-05-07
  • Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie na koniec marca stanowiła około dwóch trzecich łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie.
  • Na koniec marca 2021 roku Bank zajmował pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem salda hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie oraz salda hipotecznych kredytów mieszkaniowych.
  • Portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego na koniec I kwartału 2021 roku osiągnął wartość 24,6 mld PLN zachowując wysoką jakość.

PKO Bank Hipoteczny zakończył I kwartał 2021 roku zyskiem netto w wysokości 9,6 mln PLN, co stanowi wzrost o 0,6 mln PLN w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w tym okresie wyniósł 76,0 mln zł, co stanowi spadek o 8,4 mln PLN w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wynikający z amortyzacji portfela kredytowego oraz spadku stóp procentowych. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w I kwartale 2021 roku wyniósł zaledwie 0,1 mln PLN, co wynikało głównie z poprawy prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych.

- Zarówno w Polskiej gospodarce jak i w działalności PKO Banku Hipotecznego pierwszy kwartał 2021 roku upłynął pod znakiem trzeciej fali pandemii. Utrzymujące się od prawie roku najniższe w historii poziomy stóp procentowych, zakończenie moratoriów kredytowych dla naszych klientów i duża nadpłynność na rynkach finansowych to czynniki, które w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie PKO Banku Hipotecznego. W tym wymagającym otoczeniu Bank zrealizował satysfakcjonujące wyniki finansowe, utrzymując wysoką rentowność portfela kredytów oraz doskonałą efektywność działania – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego - Doskonałe wyniki finansowe cieszą nas szczególnie, ponieważ rentowność banków hipotecznych jest znacząco ograniczona przez wysoki poziom obciążeń regulacyjnych, wynikających między innymi z podatku bankowego i składek BFG – dodaje.

PKO Bank Hipoteczny pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego. W I kwartale 2021 roku PKO Bank Hipoteczny udzielił kredytów hipotecznych o wartości 101,6 mln PLN i nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 158 mln PLN. Portfel kredytowy Banku na koniec marca 2021 roku osiągnął wartość 24,6 mld PLN. PKO Bank Hipoteczny jest największym w Polsce emitentem hipotecznych listów zastawnych. Choć w I kwartale Bank nie przeprowadził emisji listów zastawnych, to wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec marca 2021 roku 17,3 mld zł i stanowiła ok. 66 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie. W I kwartale 2021 roku Bank dywersyfikował również źródła finansowania między innymi poprzez emisję obligacji niezabezpieczonych, których saldo wyniosło na koniec marca 4,5 mld PLN.

- PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie realizuję swoje cele strategiczne, utrzymując wysoki potencjał do emisji listów zastawnych, w tym w formacie zielonym. Aktywnie analizujemy sytuację na rankach listów zastawnych w Polsce i Europie. W ramach strategicznych działań uczestniczymy również w toczących się pracach nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, w szczególności modelem emisji listów zastawnych w Polsce. Jako największy bank hipoteczny na rynku uczestniczymy w europejskich inicjatywach dotyczących rozwoju zielonych kredytów hipotecznych oraz listów zastawnych, w lutym 2021 roku przystąpiliśmy do certyfikatu Energy Efficient Mortgage Label. - dodaje Prezes Paulina Strugała.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa1 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service w grudniu 2020 roku. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.