2024-03-22

PKO Bank Hipoteczny przeprowadził największą w historii ofertę hipotecznych listów zastawnych w walucie krajowej o łącznej wartości nominalnej 1 mld PLN. Zainteresowanie ze strony inwestorów znacznie przekroczyło kwotę oferty, a stopa redukcji wyniosła 31,3%.

  • 15 marca 2024 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej
    1 mld PLN. 
  • Dzień emisji listów zastawnych przypada na 22 marca 2024 roku, a dzień zapadalności na 22 marca 2028 roku.
  • Listy zastawne są emitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego S.A. i będą dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
  • Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 55pb., została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 15 marca 2024 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło siedemnastu inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1,7 mld PLN.

To nasza pierwsza emisja w tym roku i jednocześnie największa w historii PKO Banku Hipotecznego emisja w walucie polskiej. Po trzech emisjach zrealizowanych z sukcesem
w 2023 roku po raz kolejny udowadniamy, że konsekwentnie realizujemy naszą strategię w zakresie pozyskiwania finansowania dla Grupy oraz rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce. Potwierdziliśmy również naszą pozycję lidera w gronie polskich banków hipotecznych. W imieniu całego Zarządu bardzo dziękuję inwestorom za okazane zaufanie oraz naszym partnerom za pomoc w przeprowadzeniu transakcji – mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Listy zastawne oferowane były w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN). Prospekt podstawowy został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2023 roku, pierwszy suplement do prospektu 4 października 2023 roku, a drugi 8 marca 2024 roku.

- Ostateczny poziom marży WIBOR 3M+55bps i wielkość emisji 1 miliard złotych zostały ustalone przy księdze popytu przekraczającej 1,7 miliarda złotych, co potwierdziło duże zainteresowanie ze strony inwestorów. Bardzo nas to cieszy i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wierzymy, że rynek hipotecznych listów zastawnych w Polsce ma potencjał i w najbliższych latach będzie się dynamicznie rozwijał – dodaje Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były PKO Bank Polski S.A. i Erste Group Bank AG, które działały jako Współprowadzący Księgę Popytu (Joint Bookrunners). Doradztwo prawne w zakresie transakcji prowadzone było natomiast przez kancelarię White &Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

 

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.
1. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) objętej obowiązkiem sporządzenia i publikacji prospektu w Polsce.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”).
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, w dniu 14 czerwca 2023 r. i opublikowany przez emitenta zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (https://www.luxse.com/issuer/PKOBaHiSpAk/82999)