2023-02-07
  • 2 lutego 2023 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości 500 mln złotych.
  • Dzień emisji listów zastawnych będzie przypadał na 9 lutego 2023 roku, a dzień zapadalności na 9 lutego 2026 roku.
  • Listy zastawne zostaną wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A. i będą dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
  • Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 85 pb. została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 2 lutego 2023 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 14 inwestorów a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła 877 milionów złotych.

PKO Bank Hipoteczny po ponad trzech latach wrócił z emisją na rynek krajowy. Ostatnia emisja denominowana w złotym miała miejsce w grudniu 2019 roku.

Listy zastawne zaoferowane zostały w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. Prospekt zatwierdziła Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu. PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości nominalnej 500 mln złotych i terminie zapadalności ustalonym na 9 lutego 2026 roku. Marża w wysokości 85 pb. ponad WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 2 lutego br. procesie budowy księgi popytu. W przeprowadzonym 2 lutego 2023 roku procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 14 inwestorów, a popyt wyniósł 877 mln PLN.

- PKO Bank Hipoteczny po ponad 3 latach z sukcesem wrócił na rynek krajowy plasując nową emisję listów zastawnych w złotych polskich. Transakcja ta cieszy tym bardziej, że zainteresowanie ze strony inwestorów istotnie przekroczyło kwotę oferty – mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego – W imieniu całego Zarządu bardzo dziękuję inwestorom za okazane nam zaufanie oraz inspirujące rozmowy. To dla nas źródło motywacji do dalszych działań w zakresie rozwoju naszego Banku oraz krajowego rynku listów zastawnych – dodaje.

Erste Group Bank AG i PKO Bank Polski były zaangażowane w transakcję jako Współprowadzący Księgę Popytu (Joint Bookrunners).

Obecna emisja jest dwudziestą drugą emisją przeprowadzaną przez PKO Bank Hipoteczny. Łączna wartość wyemitowanych przez Bank i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na koniec 2022 r. wynosiła ok. 12,0 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. W lipcu 2022 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził emisję zielonych hipotecznych listów zastawnych w EUR, o wartości nominalnej 500 mln EUR. Była to pierwsza
z Europy Środkowo-Wschodniej emisja zielonych hipotecznych listów zastawnych w 2022 roku.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.
1. Ten komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Ten komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) objętej obowiązkiem sporządzenia i publikacji prospektu w Polsce.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”).
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, w dniu 24 marca 2022 r. i i opublikowany przez emitenta zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (https://www.luxse.com/pdf-viewer/102834337)