2023-11-03
  • 25 października 2023 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 750 mln PLN. Była to trzecia emisja w krajowej walucie w tym roku – pierwsza miała miejsce w lutym, a kolejna w czerwcu.
  • Dzień emisji listów zastawnych przypadł na 2 listopada 2023 roku, a dzień zapadalności na 2 listopada 2026 roku.
  • Listy zastawne zostały wyemitowane w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN) PKO Banku Hipotecznego S.A. i będą dopuszczone do obrotu na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
  • Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 78 pb. Została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 25 października 2023 roku. Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło 20 inwestorów, a łączna kwota zebranych zapisów wyniosła ponad 1 mld PLN.

PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości nominalnej 750 mln PLN z terminem zapadalności ustalonym na 2 listopada 2026 roku. Marża w wysokości 78 pb. ponad stawkę WIBOR 3M została ustalona w przeprowadzonym 25 października br. procesie budowy księgi popytu, w którym deklaracje nabycia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego złożyło 20 inwestorów, a popyt wyniósł ponad 1 mld PLN.

- W tym roku uplasowaliśmy już trzy emisje listów zastawnych w złotych polskich. Daje nam to ogromną satysfakcję, że wraz z kolejną transakcją przyczyniamy się do rozwoju rynku listów zastawnych w Polsce. W imieniu całego Zarządu bardzo dziękuję inwestorom za okazane zaufanie i zainteresowanie naszą ofertą – mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Listy zastawne oferowane były w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych (EMTN). Prospekt podstawowy został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 2023 roku, a pierwszy suplement do prospektu – 4 października 2023 r.

- Ostateczny poziom marży WIBOR 3M+78bps i wielkość emisji 750 mln PLN zostały ustalone przy księdze popytu przekraczającej 840 mln PLN, co potwierdziło zainteresowanie ze strony inwestorów. Bardzo nas to cieszy i pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Wierzymy, że rynek hipotecznych listów zastawnych ma ogromny potencjał i chcemy brać udział w jego prężnym rozwoju – dodaje Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Podmiotami zaangażowanymi w transakcję były PKO Bank Polski S.A. i Erste Group Bank AG, które działały jako Współprowadzący Księgę Popytu (Joint Bookrunners). Doradztwo prawne w zakresie transakcji prowadzone było natomiast przez kancelarię White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE


NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.
1. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) objętej obowiązkiem sporządzenia i publikacji prospektu w Polsce.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”).
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, w dniu 14 czerwca 2023 r. i opublikowany przez emitenta zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (https://www.luxse.com/issuer/PKOBaHiSpAk/82999)

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.
1. Niniejszy komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) objętej obowiązkiem sporządzenia i publikacji prospektu w Polsce.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”).
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, w dniu 14 czerwca 2023 r. i opublikowany przez emitenta zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (https://www.luxse.com/issuer/PKOBaHiSpAk/82999)