2022-07-05

• 27 czerwca PKO Bank Hipoteczny uruchomił dla inwestorów instytucjonalnych subskrypcję zielonych hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro, z terminem zapadalności 25 czerwca 2025 roku.

• Zebrano deklaracje nabycia od ponad 50 inwestorów na łączną kwotę powyżej 850 milionów euro.

• W procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu subskrypcji została ustalona marża w wysokości 36 pb ponad EUR Mid-Swaps. Papiery są oprocentowane według stałej stopy procentowej w euro.

• Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

27 czerwca PKO Bank Hipoteczny uruchomił dla inwestorów instytucjonalnych subskrypcję kolejnej emisji hipotecznych listów zastawnych o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności 25 czerwca 2025 roku. Emisja ta była pierwszą emisją zielonych listów zastawnych banku denominowaną w euro. Środki z emisji są przeznaczone na finansowanie i refinansowanie budynków mieszkalnych charakteryzujących się niską emisją CO2. To już szósta benchmarkowa emisja w euro uplasowana przez PKO Bank Hipoteczny.

– To bardzo ważna emisja dla PKO Banku Hipotecznego, ale także, mam nadzieję dla całego rynku emitentów listów zastawnych w Polsce. Jako Bank dążymy do ciągłej poprawy jakości naszych listów zastawnych i zwiększania zaufania wśród inwestorów na całym świecie. Mamy nadzieję, że w ślad za nami podążą inni emitenci z Polski i powiększy się grono emitujących w zielonym formacie. PKO Bank Hipoteczny umacnia na międzynarodowym rynku finansowym pozycję zaufanego emitenta hipotecznych listów zastawnych,  czego dowodem jest ponad 40-procentowa redukcja dokonana w zapisach najnowszej emisji. Ten sukces jest dla nas tym bardziej znaczący, że została ona przeprowadzona w wymagających warunkach rynkowych – mówi Katarzyna Surdy, Wiceprezes Zarządu PKO BH. – Bardzo dziękuję inwestorom za zaufanie. To powód do satysfakcji, ale przede wszystkim doskonała motywacja do dalszych wysiłków i umacniania pozycji lidera rynku banków hipotecznych w Polsce – dodaje.

Obecna emisja jest – licząc łącznie emisje listów zastawnych denominowanych w euro i w złotych – dwudziestą pierwszą przeprowadzaną przez bank. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych wg stanu na 4 lipca 2022 r. wynosiła 12,3 mld zł.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Zielone hipoteczne listy zastawne zabezpieczone są kredytami mieszkaniowymi wyselekcjonowanymi w oparciu o PKO BH Green Covered Bond Framework oraz posiadają certyfikację Climate Bond Initiative.

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego – zarówno denominowane w złotych, jak i w euro – otrzymały rating Aa1, nadany przez Agencję Moody’s Investors Service. Poziom nadanego ratingu jest najwyższym możliwym do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.

Bank pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego.

PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, od listopada 2016 roku przeprowadza benchmarkowe (o wartości min. 500 mln euro) emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego.

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
1. Ten komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Ten komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym komunikacie, ani polegać na zawartej w nim treści.
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem emisyjnym w rozumieniu Dyrektywy UE 2003/71/WE, z późniejszymi zmianami (dalej zwaną „Dyrektywą”) i/lub części IV Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. Prospekt emisyjny został sporządzony i udostępniony zgodnie z Dyrektywą. Inwestorzy powinni dokonywać zapisów na papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, wyłącznie na podstawie informacji zawartych w prospekcie emisyjnym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu emisyjnego ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu.
6. Rating nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży ani trzymania papierów wartościowych i może w każdej chwili podlegać rewizji, zawieszeniu albo wycofaniu przez organizację go nadającą. Podobne ratingi przyznane różnym typom emitentów albo papierów wartościowych niekoniecznie oznaczają to samo. Znaczenie każdego ratingu powinno być analizowane przez inwestorów niezależnie od innych ratingów.