2019-03-08
  • 1 marca 2019 roku PKO Bank Hipoteczny zakończył subskrypcję drugiej transzy listów zastawnych serii 1 o wartości nominalnej 100 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 24 czerwca 2022 roku.
  • Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane, wynosi 99,489% wartości nominalnej.
  • Listy zastawne wyemitowane w ramach tej transzy będą notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Hipoteczny 1 marca 2019 r. zakończył subskrypcję drugiej transzy listów zastawnych serii 1 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych. Wartość nominalna listów o terminie zapadalności ustalonym na 24 czerwca 2022, które zostały zaoferowane w drugiej transzy, to 100 mln euro. Cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane wynosi 99,489% wartości nominalnej.
– W związku z zainteresowaniem inwestorów naszymi listami zastawnymi zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie drugiej transzy naszej pierwszej benchmarkowej emisji dedykowanej inwestorom z rynku międzynarodowego – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.– Dziękuję inwestorom za zaufanie. Jest ono dla nas cennym źródłem motywacji i wsparciem w realizacji naszych strategicznych celów, w tym umacnianiu pozycji lidera banków hipotecznych w Polsce – dodaje.


W styczniu 2019 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził 5 benchmarkową emisję hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, w ramach której 28 stycznia 2019 roku wyemitował listy zastawne o wartości 500 mln euro i terminie zapadalności ustalonym na 23 listopada 2021 roku. W przeprowadzonym wówczas procesie budowy księgi popytu deklaracje nabycia listów zastawnych złożyło ponad 70 inwestorów reprezentujących 16 krajów, a popyt wyniósł 1.080 mln euro. W lutym br.
Bank uplasował dodatkowe 100 mln euro w ramach drugiej transzy tej emisji.


Transze listów zastawnych serii 1 i serii 7 PKO Bank Hipoteczny emituje korzystając z procedury TAP. Pozwala ona oferować emitentom obligacje lub instrumenty dłużne z poprzednich emisji zwiększając ich wartość nominalną. Obligacje te są emitowane według pierwotnego terminu zapadalności oraz z takim samym kuponem, ale oferowane są po aktualnej cenie rynkowej. PKO Bank Hipoteczny jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, od października 2016 roku regularnie przeprowadza benchmarkowe (o wartości min. 500 mln euro) emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego.

Wartość wyemitowanych przez Bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec stycznia 2019 roku 14,9 mld zł.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa3 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.


***


PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych w złotych. Jego głównym celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych.
PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi PKO Bank Hipoteczny szybko zdobył pozycję lidera rynku banków hipotecznych i obecnie jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, PKO Bank Hipoteczny od października 2016 roku regularnie przeprowadza benchmarkowe emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego. Jest także aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych denominowanych w walucie krajowej. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wg stanu na koniec 2018 r. wynosiła 12,8 mld zł. PKO Bank Hipoteczny jest członkiem The European Covered Bond Council (ECBC). W lutym 2018 r., jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label. The Covered Bond Label to certyfikat jakości, którego celem jest budowanie wśród inwestorów świadomości w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości klasy aktywów, jakimi są listy zastawne.