2014-12-22

PKO Bank Hipoteczny będzie oferować długoterminowe kredyty hipoteczne dla klientów detalicznych oraz emitować długoterminowe listy zastawne. Według planów, PKO Bank Hipoteczny ma sprzedawać kredyty o wartości około 300 mln zł miesięcznie. Będą one finansowane głównie listami zastawnymi.

„PKO Bank Hipoteczny zwiększy bezpieczeństwo Grupy Kapitałowej poprzez częściowe wyeliminowanie niedopasowania zapadalności terminów kredytów i wymagalności depozytów. Stworzy też możliwość dywersyfikacji długoterminowego finansowania Grupy poprzez emisję listów zastawnych po kosztach niższych od kosztów obligacji niezabezpieczonych.” – mówi Jakub Papierski, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego.

W sierpniu br. PKO Bank Polski uzyskał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku hipotecznego. PKO Bank Hipoteczny został utworzony w październiku br. Ostatnim krokiem przed jego startem operacyjnym będzie udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na rozpoczęcie działalności operacyjnej.

Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia działalności operacyjnej. Liczymy na to, że PKO Bank Hipoteczny rozpocznie oferowanie kredytów hipotecznych w sieci detalicznej PKO Banku Polskiego, a także przez agentów i pośredników w I kwartale 2015 roku. Planujemy uzyskać około 30-procentowy udział
w sprzedaży kredytów hipotecznych Grupy PKO Banku Polskiego
” – mówi Rafał Kozłowski, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego.

Dynamika rozwoju polskich banków hipotecznych zależy od nowelizacji ustawy o listach zastawnych
i bankach hipotecznych, nad którą obecnie pracuje Rada Ministrów. Zmiana prawa umożliwi przede wszystkim szerokie oferowanie listów zastawnych nie tylko w Polsce, ale również na rynkach zagranicznych. Potencjalnymi nabywcami tych instrumentów są fundusze emertytalne i inwestycyjne, ubezpieczyciele oraz inne banki. Pierwsza emisja listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego ma odbyć się w połowie 2015 roku.

Obok wniosku o licencję operacyjną, PKO Bank Hipoteczny wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego
z wnioskami o powołanie powiernika i jego zastępcy oraz o zatwierdzenie regulaminu ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Oba mechanizmy związane są z długookresowym charakterem czynności, jakie podejmuje bank hipoteczny, i gwarantują adekwatne podejście do bezpieczeństwa jego działania. Do podstawowych zadań niezależnego od banku hipotecznego powiernika i jego zastępcy należy sprawdzanie czy emitowane listy zastawne posiadają silne zabezpieczenie. Z kolei regulamin ustalania bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości zapewnia taką wycenę zabezpieczenia kredytu hipotecznego, aby odpowiadała ona jego cenie, która jest możliwa do uzyskania długookresowo.