2021-08-13
  • Na koniec czerwca 2021 roku Bank zajmował pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem salda hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie oraz salda hipotecznych kredytów mieszkaniowych.
  • Portfel kredytowy PKO Banku Hipotecznego na koniec czerwca 2021 roku osiągnął wartość 24,0 mld PLN zachowując bardzo wysoką jakość pod względem ryzyka kredytowego.
  • Wartość wyemitowanych przez bank, hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie na koniec czerwca, stanowiła około 64% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie.

W pierwszym półroczu 2021 roku zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 55,9 mln PLN, a zysk netto 33,9 mln PLN. Wynik z tytuł odsetek osiągnięty w tym okresie wyniósł 152,7 mln zł, co stanowi spadek o 12 proc. wynikający z amortyzacji portfela kredytowego oraz spadku stóp procentowych. Wynik z tytułu odpisów na oczekiwane straty kredytowe w pierwszym półroczu 2021 roku wyniósł zaledwie 1,4 mln PLN, wobec 19,6 mln PLN w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wynikało głównie z poprawy prognoz głównych wskaźników makroekonomicznych, dotyczących Produktu Krajowego Brutto oraz bezrobocia.   

- PKO Bank Hipoteczny zrealizował bardzo dobre wyniki finansowe, utrzymując wysoką rentowność portfela kredytów oraz doskonałą efektywność działania, mimo, że zarówno w polskiej gospodarce jak i w działalności banku pierwsza połowa 2021 roku upłynęła pod znakiem trzeciej fali pandemii. Czynniki, które w istotny sposób wpłynęły na funkcjonowanie banku to duża nadpłynność na rynkach finansowych, utrzymujące się od ponad roku najniższe w historii poziomy stóp procentowych, a także zakończenie moratoriów kredytowych dla naszych klientów – mówi Paulina Strugała, Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego - Osiągnięte wyniki finansowe cieszą nas szczególnie, zważywszy na fakt, iż rentowność banków hipotecznych jest znacząco obciążona wysokim poziomem kosztów regulacyjnych, wynikających z podatku bankowego oraz składek BFG i KNF – dodaje.

PKO Bank Hipoteczny pozyskuje kredyty do swojego portfela dzięki strategicznej współpracy z PKO Bankiem Polskim, w tym w drodze sprzedaży kredytów mieszkaniowych w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów, jak również poprzez zakup portfeli wierzytelności od PKO Banku Polskiego. W pierwszej połowie 2021 roku PKO Bank Hipoteczny udzielił kredytów hipotecznych o wartości 180,1 mln PLN i nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 158 mln PLN. Portfel kredytowy banku na koniec czerwca 2021 roku osiągnął wartość 24,0 mld PLN. PKO Bank Hipoteczny jest największym w Polsce emitentem hipotecznych listów zastawnych. Choć w pierwszym półroczu bank nie przeprowadził emisji listów zastawnych, to wartość wyemitowanych przez bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec czerwca 2021 roku 15,9 mld zł i stanowiła ok. 64 proc. łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie. W pierwszym półroczu 2021 roku bank dywersyfikował również źródła finansowania między innymi poprzez emisję obligacji niezabezpieczonych, których saldo wyniosło na koniec czerwca 4,1 mld PLN.

- Warto podkreślić, że tuż po zakończeniu pierwszego półrocza agencja Moody’s Investors Service poinformowała o podwyższeniu ratingu PKO Banku Hipotecznego. Długoterminowy rating emitenta został podwyższony z Baa1 do A3, ocena ryzyka kontrahenta długoterminowa została podwyższona z A3 do A2 a ocena ryzyka kontrahenta krótkoterminowa została podwyższona z P-2 do P-1. Podsumowując, PKO Bank Hipoteczny konsekwentnie realizuje swoje cele strategiczne, utrzymując wysoki potencjał do emisji listów zastawnych, w tym w formacie zielonym. W lutym 2021 roku przystąpiliśmy do certyfikatu Energy Efficient Mortgage Label. Ponadto, cały czas aktywnie monitorujemy sytuację na rankach listów zastawnych w Polsce i Europie i uczestniczymy w toczących się pracach nad nowym modelem funkcjonowania bankowości hipotecznej, dotyczących zwłaszcza modelu emisji listów zastawnych. Będąc największym bankiem hipotecznym w Polsce aktywnie uczestniczymy także w europejskich inicjatywach dotyczących rozwoju zielonych kredytów hipotecznych oraz listów zastawnych - dodaje Prezes Paulina Strugała.

Hipoteczne listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Podstawę emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego stanowią wyłącznie kredyty mieszkaniowe w złotych polskich, które spełniają konserwatywne kryteria ich udzielania, tak w zakresie oceny zdolności kredytowej, jak i wyceny nieruchomości stanowiących ich zabezpieczenie. Wysokie bezpieczeństwo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego odzwierciedla rating Aa1 nadany przez agencję ratingową Moody’s Investors Service w grudniu 2020 roku. Jest to najwyższy rating, jaki mogą uzyskać polskie papiery dłużne.