2023-08-24

59,7 mln zł zysku netto w pierwszej połowie 2023 r. - najwyższy półroczny wynik od początku działania PKO Banku Hipotecznego

 • I półrocze 2023 roku PKO Bank Hipoteczny zakończył:
  • 59,7 mln PLN zysku netto - był to najwyższy półroczny wynik od początku działania banku - w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku wynik był lepszy o 17,5% (8,9 mln PLN);
  • 18,4 mld PLN portfela kredytowego o najniższym w sektorze poziomie ryzyka kredytowego;
  • 9,8 mld PLN wyemitowanych listów zastawnych (jedyny bank hipoteczny, który przeprowadził w 1H 2023 emisje listów zastawnych; wartość tych emisji wyniosła 1 mld PLN);
  • pozycją krajowego lidera pod względem:
   • salda wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych,
   • sumy bilansowej,
   • portfela kredytowego.
 • W I kwartale 2023 roku Zarząd Banku przyjął, a Rada Nadzorcza zatwierdziła nową Strategię PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2023 – 2025.

W pierwszym półroczu 2023 roku Bank osiągnął zysk netto na poziomie 59,7 mln PLN. Był to wynik lepszy o 8,9 mln PLN od wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Suma aktywów banku na koniec 2022 roku wyniosła 19,5 mld PLN. Kluczową pozycję po stronie aktywów stanowił wysokiej jakości portfel hipotecznych kredytów mieszkaniowych o wartości 18,4 mld PLN. Wartość pozostających w obrocie listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny, wyniosła 9,8 mld PLN. Zapewniło to Bankowi pozycję lidera na polskim rynku listów zastawnych z udziałem 53,8%. Zarówno współczynniki kapitałowe, jak również wskaźniki płynności są na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej wymogów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 1H 2023 roku wyniósł 19,5%.

Za nami bardzo pracowite półrocze. Jesteśmy niezmiernie dumni z blisko 60 mln PLN wyniku, który osiągnęliśmy i cieszymy się, że kolejny raz udowodniliśmy, iż dla zgranego zespołu nie ma rzeczy niemożliwych. Nie ustajemy również w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, gdyż zgodnie z naszą nową strategią jest to jeden z głównych filarów naszej organizacji. Pracujemy nad rozbudową oferty kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości, redukujemy nasz ślad węglowy
i regularnie dzielimy się wiedzą na temat rynku nieruchomości oraz kredytu hipotecznego
– mówi
Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu.

W I połowie 2023 roku PKO Bank Hipoteczny SA z sukcesem przeprowadził dwie emisje hipotecznych listów zastawnych w PLN serii 9 i 10. Emisje te zorganizowane zostały w ramach międzynarodowego programu emisji listów zastawnych, a ich łączna wartość nominalna wyniosła 1 mld PLN. Popyt w obu przypadkach znacznie przewyższył kwotę emisji. Na 30 czerwca 2023 roku listy zastawne denominowane w PLN, jak i w EUR posiadały rating Aa1 nadany przez Agencję Moody’s. Jest to najwyższy możliwy rating do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe.

W maju bank otrzymał od the Climate Standard Board certyfikację poemisyjną Climate Bond Initiative dla Zielonych Listów Zastawnych, które do tej pory były emitowane trzykrotnie.

- Żaden inny podmiot na polskim rynku nie przeprowadza tylu emisji co PKO Bank Hipoteczny. Jesteśmy emitentem listów zastawnych zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Zrealizowaliśmy również trzy zielone emisje, którymi zrefinansowaliśmy części naszego portfela kredytowego wspierającą proekologiczne budownictwo mieszkaniowe. Regularnie plasujemy krótkoterminowe obligacje własne, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – dodaje Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu.

W I kwartale 2023 roku Zarząd Banku przyjął, a Rada Nadzorcza zatwierdziła nową Strategię PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2023 – 2025. Cele strategiczne banku określone w strategii to: pozyskiwanie średnio- i długoterminowego finansowania w formie listów zastawnych przeznaczonego na kredytowanie nieruchomości, podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście ESG, optymalne wykorzystanie aktywów i kompetencji m.in. w celu osiągnięcia synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO, zachowanie bezpiecznego poziomu ryzyka w działalności banku, inicjowanie istotnych dla sektora zmian regulacyjnych oraz współpraca z bankami hipotecznymi

Postawiliśmy przed sobą ambitne cele strategiczne na lata 2023-2025. Chcemy być liderem zarówno
w wymiarze finansowym jak również w zakresie podejmowanych działań na rzecz rozwoju rynku. Kładziemy duży nacisk na aspekty środowiskowe a także na wysokie standardy w obszarze ładu korporacyjnego. Naszą misją jest odpowiedzialne dbanie o interesariuszy. Zapewniamy klientom dopasowane do ich potrzeb produkty kredytowe, dzięki którym sfinansują potrzeby mieszkaniowe. Inwestorom oferujemy listy zastawne o wysokim poziomie bezpieczeństwa, pracownikom 
różnorodne
i przyjazne środowisko pracy a  akcjonariuszowi źródło stabilnego finansowania
. Wierzę, że nasze działania przyniosą wartość zarówno dla Grupy PKO jak również przyczynią się do ożywienia rynku listów zastawnych w Polsce. Serdecznie dziękuję inwestorom za okazane zaufanie a pracownikom PKO Banku Hipotecznego za ich zaangażowanie i codzienny trud. To dzięki nim osiągnęliśmy tak dobre wyniki – podkreśla Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu.