Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) są członkowie Zarządu lub prokurenci, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców.

W ramach zawierania umów dotyczących kredytów hipotecznych, Bank reprezentują pracownicy sieci sprzedaży PKO Banku Polskiego SA na podstawie udzielonych pełnomocnictw. Lista osób upoważnionych do działania w imieniu Banku znajduje się u doradcy kredytowego w każdym oddziale PKO Bank Polskiego S.A.

Drukuj