§ 1.

Polityka informacyjna

1. Polityka informacyjna PKO Banku Hipotecznego S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu, zwana dalej „Polityką”, określa zakres, częstotliwość, miejsce i formę publikacji, a także sposób zatwierdzania i weryfikacji informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz informacji podlegających ogłaszaniu określonych w CRR, Prawie bankowym oraz Rekomendacjach H, M, P, R oraz Z Komisji Nadzoru Finansowego.

2. Polityka informacyjna PKO Banku Hipotecznego S.A. ma na celu budowanie przejrzystych relacji z inwestorami oraz klientami.

3. Użyte w Polityce określenia oznaczają:

1) Bank – PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna,

2) CRR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE. L.176.1 z 27.6.2013, z późn. zm.),

3) Podmiot dominujący – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna,

4) Polityka wynagradzania Banku - Polityka wynagradzania PKO Banku Hipotecznego S.A.,

5) Prawo bankowe – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2020 poz. 1896 z późn. zm.),

6) Rekomendacja H – Rekomendacja H Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach,

7) Rekomendacja M – Rekomendacja M Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach,

8) Rekomendacja P – Rekomendacja P Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zarządzania ryzykiem płynności finansowej banków,

9) Rekomendacja R – Rekomendacja R Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zasad klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych oraz zarządzania ryzykiem kredytowym,

10) Rekomendacja Z – Rekomendacja Z Komisji Nadzoru Finansowego dotycząca zasad ładu wewnętrznego w bankach.

4. Politykę publikuje się na stronie internetowej Banku (www.pkobh.pl).

§ 2.

Ujawnienia w ujęciu skonsolidowanym

1. Bank, działając w Grupie Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, dostarcza informacje Podmiotowi dominującemu w celu ujęcia ich w danych skonsolidowanych.

2. Szczegółowy zakres dostarczanych informacji określają „Zasady polityki informacyjnej PKO Banku Polskiego SA w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu”, zwane dalej „Zasadami” publikowane na stronie internetowej Podmiotu dominującego (www.pkobp.pl).

3. Ujawnienia w ujęciu skonsolidowanym publikowane są na stronie internetowej Podmiotu dominującego w raporcie „Adekwatność kapitałowa oraz inne informacje podlegające ogłaszaniu Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej” zwanym dalej „Raportem”.

4. Raport, o którym mowa w ust. 3, publikowany jest z częstotliwością zdefiniowaną w Zasadach, w języku polskim i angielskim.

§ 3.

 Ujawnienia w ujęciu jednostkowym

1. Zgodnie z art. 6 CRR Bank nie jest zobowiązany do ujawniania informacji zgodnie z częścią ósmą CRR. Uwzględniając skalę oraz specyfikę działalności Banku, Bank publikuje w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku informacje istotne dla oceny jego działalności  w szczególności informacje w zakresie:

1) celów i strategii w zakresie zarządzania ryzykiem,

2) funduszy własnych dla potrzeb adekwatności kapitałowej,

3) buforów kapitałowych,

4) dźwigni finansowej,

5) wymogów kapitałowych,

6) korekt z tytułu ryzyka kredytowego,

7) stosowanych technik ograniczania ryzyka kredytowego,

8) polityki wynagradzania Banku, zgodnie z Rekomendacją Z,

9) głównych postanowień Zasad zarządzania konfliktami interesów zgodnie z Rekomendacją Z,

10) wymogów, o których mowa w  art. 111a ustawy Prawo bankowe oraz w Rekomendacji H,

11) ryzyka operacyjnego, zgodnie z Rekomendacją M,

12) ryzyka kredytowego oraz informacji w zakresie utraty wartości aktywów finansowych zgodnie z Rekomendacją R oraz z MSSF 9,

13) systemu zarządzania ryzykiem płynności oraz pozycji płynności, zgodnie z Rekomendacją P,

14) wpływu wdrożenia Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 (MSSF 9) na adekwatność kapitałową.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 są publikowane na stronie internetowej Banku (www.pkobh.pl)
w zakładce Raporty (Raporty okresowe), w języku polskim i angielskim.

3. Pełny zakres informacji, o których mowa w ust. 1, Bank ogłasza w cyklu rocznym, według stanu na31 grudnia każdego roku.

4. W cyklach półrocznych, według stanu na, 30 czerwca, publikowane są zmiany w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3.

§ 4.

Ograniczenia w zakresie ujawnianych informacji

1. Na podstawie Polityki Bank ujawnia informacje z wyjątkiem:

1) informacji nieistotnych, zastrzeżonych lub poufnych zgodnie z art. 432 ust. 1 i 2 CRR,

2) informacji o zdarzeniach operacyjnych, które mogłyby zagrażać bieżącemu bezpieczeństwu procesów operacyjnych Banku lub które mogą mieć niekorzystny wpływ na pozycję rynkową Banku, co w konsekwencji może skutkować m.in. wzrostem ryzyka reputacji,

3) informacji objętych tajemnicą prawnie chronioną.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Bank ujawnia informacje o tych zdarzeniach po ustaniu przesłanek uniemożliwiających ich ujawnienie.

§ 5.

Zasady zatwierdzania i weryfikacji ujawnianych informacji

1. Ujawniane informacje podlegają weryfikacji w ramach ustanowionych w Banku procesów kontrolnych.

2. Półroczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Banku przyjmuje Zarząd Banku.

3. Roczne sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Banku jest przyjmowane przez Zarząd Banku, opiniowane przez Radę Nadzorczą oraz zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Banku.

4. Informacje w zakresie objętym badaniem/przeglądem sprawozdania finansowego weryfikowane są przez biegłego rewidenta.

§ 6.

Zasady zatwierdzania i weryfikacji Polityki

1. Politykę i jej zmiany przyjmuje Zarząd oraz zatwierdza Rada Nadzorcza.

2. Polityka podlega przeglądowi nie rzadziej niż raz w roku.

3. Weryfikacja Polityki prowadzona jest w szczególności pod kątem rynkowych praktyk dotyczących ujawnień w zakresie adekwatności kapitałowej, zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, rozwoju metod zarządzania ryzykiem, zmiennych składników wynagrodzeń oraz oceny, czy publikowane przez Bank informacje są wyczerpujące ze względu na profil ryzyka Banku.

 

 

Drukuj