Obowiązująca w Banku polityka wynagradzania jest prezentowana w sprawozdaniu Zarządu Banku z działalności PKO Banku Hipotecznego w rozdziale „Zarządzanie zasobami ludzkimi”. Zgodnie z treścią wydanych przez KNF Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, które obowiązują w PKO Banku Hipotecznym, Rada Nadzorcza co roku dokonuje oceny stosowanej w spółce polityki wynagradzania, a efekty tej oceny zostają przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

Drukuj