PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.  W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów.

Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

Misją PKO Banku Hipotecznego jest odpowiedzialne dbanie o interesariuszy Banku poprzez zapewnienie:

  • Klientom – dopasowanych do ich potrzeb produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości
  • Inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa.

W I kwartale 2020 roku Zarząd Banku przyjął, a Rada Nadzorcza zatwierdziła zaktualizowaną Strategię PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2020 - 2022.

Strategia obejmuje określenie:

  • misji i celów strategicznych Banku,
  • pozycji rynkowej Banku,
  • modelu działalności Banku,
  • strategicznych kierunków działalności Banku,
  • pozycji finansowej Banku w latach 2020 - 2022.

Cele strategiczne Banku określone w nowej strategii to:

Cele strategiczne

Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy.

Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu  uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych krajowych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu  odpowiedniego wsparcia finansowego.

Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie PKO na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych.

Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.

PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469;

NIP: 204-000-45-48
REGON: 222181030

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 PLN .

Drukuj