PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w kredytach hipotecznych dla klientów indywidualnych.  W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów.

Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emitowanie listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.

Strategia

W I kwartale 2023 roku Zarząd Banku przyjął, a Rada Nadzorcza zatwierdziła Strategię PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2023 - 2025.

Strategia obejmuje określenie:

 • misji i celów strategicznych Banku na lata 2023-2025,
 • pozycji rynkowej Banku,
 • modelu działania Banku.

Misją PKO Banku Hipotecznego jest odpowiedzialne dbanie o interesariuszy Banku poprzez zapewnienie:

 • klientom - dopasowanych do ich potrzeb produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości,
 • inwestorom – listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa,
 • pracownikom – różnorodnego i przyjaznego środowisko pracy,
 • akcjonariuszowi – źródła stabilnego finansowania.

Misja PKO BH

Cele strategiczne Banku określone w nowej strategii to:

 • zachowanie bezpiecznego poziomu ryzyka w działalności Banku,
 • podejmowanie działań w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście ESG,
 • pozyskiwanie średnio- i długoterminowego finansowania w formie listów zastawnych przeznaczonego na finansowanie nieruchomości,
 • optymalne wykorzystanie aktywów i kompetencji m.in. w celu osiągnięcia synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego,
 • inicjowanie istotnych dla sektora zmian regulacyjnych oraz współpraca z bankami hipotecznymi.

Cele PKO BH

Strategia na lata 2023-2025 kładzie duży nacisk na aspekty środowiskowe. Włączenie zagadnień ESG do strategii wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej PKO, ale także z naszego poczucia odpowiedzialności.  Nowa strategia zakłada promowanie ESG w całej organizacji poprzez prowadzenie działalności Banku przy uwzględnieniu jej wpływu na:

 • środowisko naturalne
 • odpowiedzialność społeczną
 • ład korporacyjny

W trosce o naszą wspólną przyszłość, z uwzględnieniem perspektywy klientów, inwestorów, jak i pracowników, będziemy:

 • kreować ofertę finansowania „zielonych” nieruchomości mieszkaniowych,
 • emitować zielone listy zastawne,
 • promować pro-ekologiczne rozwiązania dotyczące nieruchomości,
 • ograniczać ślad węglowy w działalności własnej Banku,
 • ograniczać zużycie plastiku i materiałów drukowanych,
 • brać udział w inicjatywach odpowiedzialnych społecznie w zakresie produktu hipotecznego, w tym w pracach sektorowych,
 • edukować klientów w zakresie kredytu hipotecznego oraz możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej,
 • kłaść nacisk na przejrzystość komunikacji z klientami, poprzez promowanie prostego języka,
 • promować różnorodność jako wartość,
 • tworzyć przyjazne środowisko pracy i dbać o rozwój pracowników, m.in. poprzez umożliwienie rotacji między stanowiskami,
 • umożliwiać efektywną komunikację między pracownikami poprzez stworzenie dedykowanej platformy,
 • promować wśród pracowników zdrowy styl życia.

ESG PKO BH

O PKO Banku Hipotecznym S.A.

Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy.

Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu  uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu  odpowiedniego wsparcia finansowego.

Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie.

PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469;

NIP: 204-000-45-48
REGON: 222181030

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 PLN.

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj