2024-05-06

Temat: Raport bieżący 10/2024 - Uzupełnienie raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 18 marca 2024 r. – podsumowanie kosztów emisji listów zastawnych o wartości 1 000 000 000,00 PLN w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe; § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).


Treść raportu:
W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 18 marca 2024 r. w zakresie pkt. 12 i 13, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie podaje informację o:
1) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 490 215,37 PLN,
b) wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: koszt dotyczy wszystkich ofert listów zastawnych przeprowadzanych w ramach Programu Emisji Listów Zastawnych i nie jest alokowany do poszczególnych emisji,
d) promocji oferty: 0 PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 1 490 215,37 PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).
Metody rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: koszty zaliczone do kosztów emisji danej serii listów zastawnych wchodzą w skład wyceny według zamortyzowanego kosztu instrumentu finansowego, a następnie są rozliczane w okresie do wymagalności danej emisji w kosztach odsetkowych z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej.
2) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 745,11 PLN.
Koszty zostały zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Data sporządzenia: 06-05-2024, 15:56


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
06.05.2024 Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu
06.05.2024 Tomasz Rynkowski, Prokurent