2024-02-22

Temat: Raport bieżący 5/2024 - Rezygnacja członka Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank") informuje, że w dniu 22 lutego 2024 roku Pan Mieczysław Król złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Banku ze skutkiem na koniec dnia 22 lutego 2024 roku.
Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.02.2024 Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu
22.02.2024 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 22-02-2024, 16:18