2024-02-23

Temat: Raport bieżący 6/2024 - Rezygnacja członka Zarządu PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank") informuje, że w dniu 23 lutego 2024 roku Pan Stanisław Skoczylas złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Banku i pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 29 lutego 2024 roku.
Rezygnacja nie zawierała przyczyn jej złożenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
23.02.2024 Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu
23.02.2024 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 23-02-2024, 18:31