2024-03-18

Temat: Zakończenie subskrypcji listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).

Treść raportu:

W związku z zakończeniem subskrypcji listów zastawnych serii 12 emitowanych w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych na rynek europejski (EMTN) na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 14 czerwca 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, zmienionego suplementem nr 1 z dnia 4 października 2023 r. i suplementem nr 2 z dnia 8 marca 2024 r., oraz zamiarem dopuszczenia listów zastawnych do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu oraz w Warszawie, Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podaje informacje o:
1) dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: data rozpoczęcia: 15 marca 2024 r., data zakończenia: 15 marca 2024 r.
2) dacie przydziału papierów wartościowych: 15 marca 2024 r.
3) liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją: 2.000 sztuk.
4) stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: listy zastawne są emitowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 31,3%.
5) liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 3.473 sztuk.
6) liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.000 sztuk.
7) cenie, po jakiej papiery wartościowe są obejmowane: 100% wartości nominalnej wynoszącej 500.000 PLN za każdy list zastawny.
8) liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 17.
9) liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 16.
10) nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy.
11) wartości przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 1.000.000.000 PLN (słownie: jeden miliard złotych).
12) wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.
13) średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur związanych z emisją.
14) sposobie opłacenia objętych papierów wartościowych: listy zastawne zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
18.03.2024 Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu
18.03.2024 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 18-03-2024, 13:45