2024-03-22

Temat: Dopuszczenie hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe; §17 ust. 1 pkt 2) i pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (informacja bieżąca).


Treść raportu:
Zarząd PKO Banku Hipotecznego S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) informuje, że w dniu 22 marca 2024 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) wyemitowane przez Bank w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (EMTN) hipoteczne listy zastawne o następujących parametrach:
1) łączna wartość nominalna: 1.000.000.000 PLN (słownie: miliard złotych),
2) zmienny kupon w wysokości WIBOR 3M + 0,55%, płatny kwartalnie,
3) termin zapadalności: 22 marca 2028 r.,
4) wartość nominalna jednego listu zastawnego: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych),
5) liczba dopuszczonych do obrotu listów zastawnych: 2.000 sztuk,
6) oznaczenie serii: 12,
7) kod ISIN: XS2787873541,
8) data dopuszczenia listów zastawnych do obrotu i data pierwszego notowania: 22 marca 2024 r.
Agencja ratingowa Moody's Investors Service Espana, S.A. przyznała dla wyemitowanej serii listów zastawnych rating na poziomie Aa1.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
22.03.2024 Piotr Jaworski, Wiceprezes Zarządu
22.03.2024 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu

Data sporządzenia: 22-03-2024, 13:54