PKO Bank Hipoteczny SA 4 sierpnia 2016 roku ustanowił międzynarodowy program emisji hipotecznych listów zastawnych w kwocie 4.000.000.000 EUR. Listy zastawne PKO BH denominowane w EUR są notowane na giełdzie w Luxemburgu oraz na rynku równoległym regulowanym GPW.

Numer seriiNumer listów zastawnych
(kod ISIN)
Data emisjiData wykupu

Wartość serii (EUR)

KuponWalutaRating emisjiMiejsce notowań
2XS15598828212017-02-022024-02-0225 000 0000,82%EURAa1LuxSE
3XS15884111882017-03-302023-01-24500 000 0000,625%EURAa1

LuxSE i rynek równoległy regulowany GPW

4XS16906695742017-09-272024-08-27500 000 0000,75%EURAa1

LuxSE i rynek równoległy regulowany GPW

6XS17954079792018-03-222024-01-24500 000 0000,75%EURAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

8XS24950857842022-07-042025-06-25500 000 0002,125%EURAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

Dokumenty związane z emisjami listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego znajdują się w poniższej zakładce "Pliki do pobrania".

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

WAŻNE INFORMACJE
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.
1. Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Bank nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
2. Papiery wartościowe, o których mowa w komunikacie, nie są przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Niniejsze dokumenty są udostępniane i skierowane wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(1) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.