PKO Bank Hipoteczny SA 4 sierpnia 2016 roku ustanowił międzynarodowy program emisji hipotecznych listów zastawnych w kwocie 4.000.000.000 EUR. Listy zastawne PKO BH są notowane na giełdzie w Luxemburgu oraz na rynku równoległym regulowanym GPW.

Numer seriiNumer listów zastawnych
(kod ISIN)
Data emisjiData wykupu

Wartość serii

KuponWalutaRating emisjiMiejsce notowań
4XS16906695742017-09-272024-08-27500 000 0000,75%EURAa1

LuxSE i rynek równoległy regulowany GPW

8XS24950857842022-07-042025-06-25500 000 0002,125%EURAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

9XS25833359432023-02-092026-02-09500 000 000WIBOR 3M + 0,85%PLNAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

10XS26419196392023-06-282026-06-29500 000 000WIBOR 3M + 0,78%PLNAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

11XS27118763702023-11-022026-11-02750 000 000WIBOR 3M + 0,78%PLNAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

12XS27878735412024-03-222028-03-221 000 000 000WIBOR 3M + 0,55%PLNAa1

LuxSE i rynek równoległy GPW

 

Dokumenty związane z emisjami listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego znajdują się w poniższej zakładce "Pliki do pobrania".

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
NIE PODLEGA PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI JAKIMKOLWIEK INNYM KRAJU GDZIE PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁABY ZABRONIONA PRZEZ WŁAŚCIWE PRZEPISY PRAWA.

1. Ten komunikat ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych.
2. Ten komunikat nie stanowi oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
3. Papiery wartościowe emitowane w ramach programu nie są przedmiotem oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) objętej obowiązkiem sporządzenia i publikacji prospektu w Polsce.
4. Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”).
5. Niniejszy komunikat ma charakter informacyjny i nie jest prospektem w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego. Prospekt został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, w dniu 24 marca 2022 r. i i opublikowany przez emitenta zgodnie z Rozporządzeniem Prospektowym. Inwestorzy mogą uzyskać kopię prospektu ze strony internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (https://www.luxse.com/pdf-viewer/102834337)